εμποριον • EMPORION • emporion

ἐμ·πόριον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocεμποριον[LXX]εμπορι·ον
Nom
Acc
Datεμποριῳ[LXX]εμπορι·ῳ
Genεμποριου[GNT]εμπορι·ου
PlVocεμπορια[LXX]εμπορι·α
Nom
Acc
Datεμποριοιςεμπορι·οις
Genεμποριωνεμπορι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 12-Jul-2020 11:50:18 EDT