εμπιπτω • EMPIPTW • empiptō

ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιπτωεν·πιπτ·ωεμπιπτομαιεν·πιπτ·ομαι
2ndεμπιπτειςεν·πιπτ·ειςεμπιπτῃ, εμπιπτει[LXX], εμπιπτεσαιεν·πιπτ·ῃ, εν·πιπτ·ει classical, εν·πιπτ·εσαι alt
3rdεμπιπτει[LXX]εν·πιπτ·ειεμπιπτεταιεν·πιπτ·εται
Pl1stεμπιπτομενεν·πιπτ·ομενεμπιπτομεθαεν·πιπτ·ομεθα
2ndεμπιπτετεεν·πιπτ·ετεεμπιπτεσθεεν·πιπτ·εσθε
3rdεμπιπτουσιν[GNT], εμπιπτουσιεν·πιπτ·ουσι(ν), εν·πιπτ·ουσι(ν)εμπιπτονταιεν·πιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιπτωεν·πιπτ·ωεμπιπτωμαιεν·πιπτ·ωμαι
2ndεμπιπτῃςεν·πιπτ·ῃςεμπιπτῃεν·πιπτ·ῃ
3rdεμπιπτῃεν·πιπτ·ῃεμπιπτηταιεν·πιπτ·ηται
Pl1stεμπιπτωμενεν·πιπτ·ωμενεμπιπτωμεθαεν·πιπτ·ωμεθα
2ndεμπιπτητεεν·πιπτ·ητεεμπιπτησθεεν·πιπτ·ησθε
3rdεμπιπτωσιν, εμπιπτωσιεν·πιπτ·ωσι(ν)εμπιπτωνταιεν·πιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιπτοιμιεν·πιπτ·οιμιεμπιπτοιμηνεν·πιπτ·οιμην
2ndεμπιπτοιςεν·πιπτ·οιςεμπιπτοιοεν·πιπτ·οιο
3rdεμπιπτοιεν·πιπτ·οιεμπιπτοιτοεν·πιπτ·οιτο
Pl1stεμπιπτοιμενεν·πιπτ·οιμενεμπιπτοιμεθαεν·πιπτ·οιμεθα
2ndεμπιπτοιτεεν·πιπτ·οιτεεμπιπτοισθεεν·πιπτ·οισθε
3rdεμπιπτοιεν, εμπιπτοισανεν·πιπτ·οιεν, εν·πιπτ·οισαν altεμπιπτοιντοεν·πιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπιπτε[LXX]εν·πιπτ·εεμπιπτουεν·πιπτ·ου
3rdεμπιπτετωεν·πιπτ·ετωεμπιπτεσθωεν·πιπτ·εσθω
Pl1st
2ndεμπιπτετεεν·πιπτ·ετεεμπιπτεσθεεν·πιπτ·εσθε
3rdεμπιπτετωσαν, εμπιπτοντωνεν·πιπτ·ετωσαν, εν·πιπτ·οντων classicalεμπιπτεσθωσαν, εμπιπτεσθωνεν·πιπτ·εσθωσαν, εν·πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπιπτειν​εν·πιπτ·ειν​εμπιπτεσθαι​εν·πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιπτουσαεμπιπτονεν·πιπτ·ουσ·αεν·πιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμπιπτωνεν·πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπιπτουσανεμπιπτοντα[LXX]εν·πιπτ·ουσ·ανεν·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Datεμπιπτουσῃεμπιπτοντιεν·πιπτ·ουσ·ῃεν·πιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genεμπιπτουσηςεμπιπτοντος[LXX]εν·πιπτ·ουσ·ηςεν·πιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπιπτουσαιεμπιπτοντεςεμπιπτοντα[LXX]εν·πιπτ·ουσ·αιεν·πιπτ·ο[υ]ντ·εςεν·πιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπιπτουσαςεμπιπτοντας[LXX]εν·πιπτ·ουσ·αςεν·πιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datεμπιπτουσαιςεμπιπτουσι, εμπιπτουσιν[GNT]εν·πιπτ·ουσ·αιςεν·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν), εν·πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπιπτουσωνεμπιπτοντωνεν·πιπτ·ουσ·ωνεν·πιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιπτομενηεμπιπτομενεεν·πιπτ·ομεν·ηεν·πιπτ·ομεν·ε
Nomεμπιπτομενοςεν·πιπτ·ομεν·ος
Accεμπιπτομενηνεμπιπτομενονεν·πιπτ·ομεν·ηνεν·πιπτ·ομεν·ον
Datεμπιπτομενῃεμπιπτομενῳεν·πιπτ·ομεν·ῃεν·πιπτ·ομεν·ῳ
Genεμπιπτομενηςεμπιπτομενουεν·πιπτ·ομεν·ηςεν·πιπτ·ομεν·ου
PlVocεμπιπτομεναιεμπιπτομενοιεμπιπτομεναεν·πιπτ·ομεν·αιεν·πιπτ·ομεν·οιεν·πιπτ·ομεν·α
Nom
Accεμπιπτομεναςεμπιπτομενουςεν·πιπτ·ομεν·αςεν·πιπτ·ομεν·ους
Datεμπιπτομεναιςεμπιπτομενοιςεν·πιπτ·ομεν·αιςεν·πιπτ·ομεν·οις
Genεμπιπτομενωνεμπιπτομενωνεν·πιπτ·ομεν·ωνεν·πιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπιπτονεν·ε·πιπτ·ονενεπιπτομηνεν·ε·πιπτ·ομην
2ndενεπιπτεςεν·ε·πιπτ·εςενεπιπτουεν·ε·πιπτ·ου
3rdενεπιπτεν, ενεπιπτεεν·ε·πιπτ·ε(ν)ενεπιπτετοεν·ε·πιπτ·ετο
Pl1stενεπιπτομενεν·ε·πιπτ·ομενενεπιπτομεθαεν·ε·πιπτ·ομεθα
2ndενεπιπτετεεν·ε·πιπτ·ετεενεπιπτεσθεεν·ε·πιπτ·εσθε
3rdενεπιπτον, ενεπιπτοσανεν·ε·πιπτ·ον, εν·ε·πιπτ·οσαν altενεπιπτοντοεν·ε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεσω[LXX]εν·πεσ(ε)·[σ]ωεμπεσουμαι[LXX]εν·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndεμπεσειςεν·πεσ(ε)·[σ]ειςεμπεσῃ[GNT][LXX], εμπεσει, εμπεσεισαιεν·πεσ(ε)·[σ]ῃ, εν·πεσ(ε)·[σ]ει classical, εν·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεμπεσειεν·πεσ(ε)·[σ]ειεμπεσειται[GNT][LXX]εν·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stεμπεσουμενεν·πεσ(ε)·[σ]ομενεμπεσουμεθα[LXX]εν·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεμπεσειτεεν·πεσ(ε)·[σ]ετεεμπεσεισθεεν·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdεμπεσουσιν, εμπεσουσιεν·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)εμπεσουνται[GNT][LXX]εν·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεσοιμιεν·πεσ(ε)·[σ]οιμιεμπεσοιμηνεν·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndεμπεσοιςεν·πεσ(ε)·[σ]οιςεμπεσοιοεν·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdεμπεσοι[LXX]εν·πεσ(ε)·[σ]οιεμπεσοιτοεν·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεμπεσοιμενεν·πεσ(ε)·[σ]οιμενεμπεσοιμεθαεν·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεμπεσοιτεεν·πεσ(ε)·[σ]οιτεεμπεσοισθεεν·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdεμπεσοιενεν·πεσ(ε)·[σ]οιενεμπεσοιντοεν·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεσειν[GNT][LXX]​εν·πεσ(ε)·[σ]εινεμπεσεισθαι​εν·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεσουσαεμπεσουνεν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αεν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεμπεσων[LXX]εν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπεσουσανεμπεσουνταεν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανεν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεμπεσουσῃεμπεσουντιεν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃεν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεμπεσουσηςεμπεσουντοςεν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςεν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπεσουσαιεμπεσουντεςεμπεσουνταεν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιεν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπεσουσαςεμπεσουνταςεν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςεν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεμπεσουσαιςεμπεσουσι, εμπεσουσινεν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςεν·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπεσουσωνεμπεσουντωνεν·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνεν·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεσουμενηεμπεσουμενεεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεμπεσουμενοςεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεμπεσουμενηνεμπεσουμενονεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεμπεσουμενῃεμπεσουμενῳεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεμπεσουμενηςεμπεσουμενουεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεμπεσουμεναιεμπεσουμενοιεμπεσουμεναεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οιεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεμπεσουμεναςεμπεσουμενουςεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεμπεσουμεναιςεμπεσουμενοιςεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεμπεσουμενωνεμπεσουμενωνεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνεν·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπεσαεν·ε·πεσ·[σ]αενεπεσαμηνεν·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndενεπεσαςεν·ε·πεσ·[σ]αςενεπεσωεν·ε·πεσ·[σ]ω
3rdενεπεσεν[LXX], ενεπεσεεν·ε·πεσ·[σ]ε(ν), εν·ε·πεσ·[σ]ε(ν)ενεπεσατοεν·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stενεπεσαμενεν·ε·πεσ·[σ]αμενενεπεσαμεθαεν·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndενεπεσατεεν·ε·πεσ·[σ]ατεενεπεσασθεεν·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdενεπεσαν[LXX]εν·ε·πεσ·[σ]ανενεπεσαντοεν·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεσω[LXX]εν·πεσ·[σ]ωεμπεσωμαιεν·πεσ·[σ]ωμαι
2ndεμπεσῃς[LXX]εν·πεσ·[σ]ῃςεμπεσῃ[GNT][LXX]εν·πεσ·[σ]ῃ
3rdεμπεσῃ[GNT][LXX]εν·πεσ·[σ]ῃεμπεσηταιεν·πεσ·[σ]ηται
Pl1stεμπεσωμεν[LXX]εν·πεσ·[σ]ωμενεμπεσωμεθαεν·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndεμπεσητεεν·πεσ·[σ]ητεεμπεσησθεεν·πεσ·[σ]ησθε
3rdεμπεσωσιν, εμπεσωσιεν·πεσ·[σ]ωσι(ν)εμπεσωνταιεν·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεσαιμιεν·πεσ·[σ]αιμιεμπεσαιμηνεν·πεσ·[σ]αιμην
2ndεμπεσαις, εμπεσειαςεν·πεσ·[σ]αις, εν·πεσ·[σ]ειας classicalεμπεσαιοεν·πεσ·[σ]αιο
3rdεμπεσαι, εμπεσειεεν·πεσ·[σ]αι, εν·πεσ·[σ]ειε classicalεμπεσαιτοεν·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stεμπεσαιμενεν·πεσ·[σ]αιμενεμπεσαιμεθαεν·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndεμπεσαιτεεν·πεσ·[σ]αιτεεμπεσαισθεεν·πεσ·[σ]αισθε
3rdεμπεσαιεν, εμπεσαισαν, εμπεσειαν, εμπεσειενεν·πεσ·[σ]αιεν, εν·πεσ·[σ]αισαν alt, εν·πεσ·[σ]ειαν classical, εν·πεσ·[σ]ειεν classicalεμπεσαιντοεν·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπεσονεν·πεσ·[σ]ονεμπεσαιεν·πεσ·[σ]αι
3rdεμπεσατωεν·πεσ·[σ]ατωεμπεσασθωεν·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεμπεσατεεν·πεσ·[σ]ατεεμπεσασθεεν·πεσ·[σ]ασθε
3rdεμπεσατωσαν, εμπεσαντωνεν·πεσ·[σ]ατωσαν, εν·πεσ·[σ]αντων classicalεμπεσασθωσαν, εμπεσασθωνεν·πεσ·[σ]ασθωσαν, εν·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεσαι​εν·πεσ·[σ]αι​εμπεσασθαι​εν·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεσασαεμπεσαςεμπεσανεν·πεσ·[σ]ασ·αεν·πεσ·[σ]α[ντ]·ςεν·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεμπεσασανεμπεσανταεν·πεσ·[σ]ασ·ανεν·πεσ·[σ]αντ·α
Datεμπεσασῃεμπεσαντιεν·πεσ·[σ]ασ·ῃεν·πεσ·[σ]αντ·ι
Genεμπεσασηςεμπεσαντοςεν·πεσ·[σ]ασ·ηςεν·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocεμπεσασαιεμπεσαντεςεμπεσανταεν·πεσ·[σ]ασ·αιεν·πεσ·[σ]αντ·εςεν·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accεμπεσασαςεμπεσανταςεν·πεσ·[σ]ασ·αςεν·πεσ·[σ]αντ·ας
Datεμπεσασαιςεμπεσασι, εμπεσασινεν·πεσ·[σ]ασ·αιςεν·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεμπεσασωνεμπεσαντωνεν·πεσ·[σ]ασ·ωνεν·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεσαμενηεμπεσαμενεεν·πεσ·[σ]αμεν·ηεν·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomεμπεσαμενοςεν·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accεμπεσαμενηνεμπεσαμενονεν·πεσ·[σ]αμεν·ηνεν·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datεμπεσαμενῃεμπεσαμενῳεν·πεσ·[σ]αμεν·ῃεν·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genεμπεσαμενηςεμπεσαμενουεν·πεσ·[σ]αμεν·ηςεν·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocεμπεσαμεναιεμπεσαμενοιεμπεσαμεναεν·πεσ·[σ]αμεν·αιεν·πεσ·[σ]αμεν·οιεν·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεμπεσαμεναςεμπεσαμενουςεν·πεσ·[σ]αμεν·αςεν·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datεμπεσαμεναιςεμπεσαμενοιςεν·πεσ·[σ]αμεν·αιςεν·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genεμπεσαμενωνεμπεσαμενωνεν·πεσ·[σ]αμεν·ωνεν·πεσ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπεσον[LXX]εν·ε·πεσ·ονενεπεσομηνεν·ε·πεσ·ομην
2ndενεπεσεςεν·ε·πεσ·εςενεπεσουεν·ε·πεσ·ου
3rdενεπεσεν[LXX], ενεπεσεεν·ε·πεσ·ε(ν), εν·ε·πεσ·ε(ν)ενεπεσετοεν·ε·πεσ·ετο
Pl1stενεπεσομενεν·ε·πεσ·ομενενεπεσομεθαεν·ε·πεσ·ομεθα
2ndενεπεσετεεν·ε·πεσ·ετεενεπεσεσθεεν·ε·πεσ·εσθε
3rdενεπεσον[LXX], ενεπεσοσανεν·ε·πεσ·ον, εν·ε·πεσ·οσαν altενεπεσοντοεν·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεσω[LXX]εν·πεσ·ωεμπεσωμαιεν·πεσ·ωμαι
2ndεμπεσῃς[LXX]εν·πεσ·ῃςεμπεσῃ[GNT][LXX]εν·πεσ·ῃ
3rdεμπεσῃ[GNT][LXX]εν·πεσ·ῃεμπεσηταιεν·πεσ·ηται
Pl1stεμπεσωμεν[LXX]εν·πεσ·ωμενεμπεσωμεθαεν·πεσ·ωμεθα
2ndεμπεσητεεν·πεσ·ητεεμπεσησθεεν·πεσ·ησθε
3rdεμπεσωσιν, εμπεσωσιεν·πεσ·ωσι(ν)εμπεσωνταιεν·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεσοιμιεν·πεσ·οιμιεμπεσοιμηνεν·πεσ·οιμην
2ndεμπεσοιςεν·πεσ·οιςεμπεσοιοεν·πεσ·οιο
3rdεμπεσοι[LXX]εν·πεσ·οιεμπεσοιτοεν·πεσ·οιτο
Pl1stεμπεσοιμενεν·πεσ·οιμενεμπεσοιμεθαεν·πεσ·οιμεθα
2ndεμπεσοιτεεν·πεσ·οιτεεμπεσοισθεεν·πεσ·οισθε
3rdεμπεσοιεν, εμπεσοισανεν·πεσ·οιεν, εν·πεσ·οισαν altεμπεσοιντοεν·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπεσεεν·πεσ·εεμπεσουεν·πεσ·ου
3rdεμπεσετωεν·πεσ·ετωεμπεσεσθωεν·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndεμπεσετεεν·πεσ·ετεεμπεσεσθεεν·πεσ·εσθε
3rdεμπεσετωσαν, εμπεσοντωνεν·πεσ·ετωσαν, εν·πεσ·οντων classicalεμπεσεσθωσαν, εμπεσεσθωνεν·πεσ·εσθωσαν, εν·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεσειν[GNT][LXX]​εν·πεσ·εινεμπεσεσθαι​εν·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεσουσαεμπεσονεν·πεσ·ουσ·αεν·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμπεσων[LXX]εν·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπεσουσανεμπεσοντα[LXX]εν·πεσ·ουσ·ανεν·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datεμπεσουσῃεμπεσοντιεν·πεσ·ουσ·ῃεν·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genεμπεσουσηςεμπεσοντος[GNT]εν·πεσ·ουσ·ηςεν·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπεσουσαιεμπεσοντες[LXX]εμπεσοντα[LXX]εν·πεσ·ουσ·αιεν·πεσ·ο[υ]ντ·εςεν·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπεσουσαςεμπεσονταςεν·πεσ·ουσ·αςεν·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datεμπεσουσαιςεμπεσουσι, εμπεσουσινεν·πεσ·ουσ·αιςεν·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπεσουσωνεμπεσοντωνεν·πεσ·ουσ·ωνεν·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεσομενηεμπεσομενεεν·πεσ·ομεν·ηεν·πεσ·ομεν·ε
Nomεμπεσομενοςεν·πεσ·ομεν·ος
Accεμπεσομενηνεμπεσομενονεν·πεσ·ομεν·ηνεν·πεσ·ομεν·ον
Datεμπεσομενῃεμπεσομενῳεν·πεσ·ομεν·ῃεν·πεσ·ομεν·ῳ
Genεμπεσομενηςεμπεσομενουεν·πεσ·ομεν·ηςεν·πεσ·ομεν·ου
PlVocεμπεσομεναιεμπεσομενοιεμπεσομεναεν·πεσ·ομεν·αιεν·πεσ·ομεν·οιεν·πεσ·ομεν·α
Nom
Accεμπεσομεναςεμπεσομενουςεν·πεσ·ομεν·αςεν·πεσ·ομεν·ους
Datεμπεσομεναιςεμπεσομενοιςεν·πεσ·ομεν·αιςεν·πεσ·ομεν·οις
Genεμπεσομενωνεμπεσομενωνεν·πεσ·ομεν·ωνεν·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπτωκαεν·πεπτω·κα
2ndεμπεπτωκας, εμπεπτωκεςεν·πεπτω·κας, εν·πεπτω·κες alt
3rdεμπεπτωκεν, εμπεπτωκεεν·πεπτω·κε(ν)
Pl1stεμπεπτωκαμενεν·πεπτω·καμεν
2ndεμπεπτωκατεεν·πεπτω·κατε
3rdεμπεπτωκασιν, εμπεπτωκασι, εμπεπτωκανεν·πεπτω·κασι(ν), εν·πεπτω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπτωκωεν·πεπτω·κω
2ndεμπεπτωκῃςεν·πεπτω·κῃς
3rdεμπεπτωκῃεν·πεπτω·κῃ
Pl1stεμπεπτωκωμενεν·πεπτω·κωμεν
2ndεμπεπτωκητεεν·πεπτω·κητε
3rdεμπεπτωκωσιν, εμπεπτωκωσιεν·πεπτω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπτωκοιμι, εμπεπτωκοιηνεν·πεπτω·κοιμι, εν·πεπτω·κοιην classical
2ndεμπεπτωκοις, εμπεπτωκοιηςεν·πεπτω·κοις, εν·πεπτω·κοιης classical
3rdεμπεπτωκοι, εμπεπτωκοιηεν·πεπτω·κοι, εν·πεπτω·κοιη classical
Pl1stεμπεπτωκοιμενεν·πεπτω·κοιμεν
2ndεμπεπτωκοιτεεν·πεπτω·κοιτε
3rdεμπεπτωκοιενεν·πεπτω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπεπτωκεεν·πεπτω·κε
3rdεμπεπτωκετωεν·πεπτω·κετω
Pl1st
2ndεμπεπτωκετεεν·πεπτω·κετε
3rdεμπεπτωκετωσανεν·πεπτω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεπτωκεναι​εν·πεπτω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεπτωκυιαεμπεπτωκοςεν·πεπτω·κυι·αεν·πεπτω·κο[τ]·ς
Nomεμπεπτωκωςεν·πεπτω·κο[τ]·^ς
Accεμπεπτωκυιανεμπεπτωκοταεν·πεπτω·κυι·ανεν·πεπτω·κοτ·α
Datεμπεπτωκυιᾳεμπεπτωκοτιεν·πεπτω·κυι·ᾳεν·πεπτω·κοτ·ι
Genεμπεπτωκυιαςεμπεπτωκοτοςεν·πεπτω·κυι·αςεν·πεπτω·κοτ·ος
PlVocεμπεπτωκυιαιεμπεπτωκοτεςεμπεπτωκοταεν·πεπτω·κυι·αιεν·πεπτω·κοτ·εςεν·πεπτω·κοτ·α
Nom
Accεμπεπτωκυιαςεμπεπτωκοτας[LXX]εν·πεπτω·κυι·αςεν·πεπτω·κοτ·ας
Datεμπεπτωκυιαιςεμπεπτωκοσι, εμπεπτωκοσινεν·πεπτω·κυι·αιςεν·πεπτω·κο[τ]·σι(ν)
Genεμπεπτωκυιωνεμπεπτωκοτωνεν·πεπτω·κυι·ωνεν·πεπτω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπεπτωκειν, ενεπεπτωκηεν·ε·πεπτω·κειν, εν·ε·πεπτω·κη classical
2ndενεπεπτωκεις, ενεπεπτωκηςεν·ε·πεπτω·κεις, εν·ε·πεπτω·κης classical
3rdενεπεπτωκειεν·ε·πεπτω·κει
Pl1stενεπεπτωκειμεν, ενεπεπτωκεμενεν·ε·πεπτω·κειμεν, εν·ε·πεπτω·κεμεν classical
2ndενεπεπτωκειτε, ενεπεπτωκετεεν·ε·πεπτω·κειτε, εν·ε·πεπτω·κετε classical
3rdενεπεπτωκεισαν, ενεπεπτωκεσανεν·ε·πεπτω·κεισαν, εν·ε·πεπτω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπτωκειν, εμπεπτωκηεν·[ε]·πεπτω·κειν, εν·[ε]·πεπτω·κη classical
2ndεμπεπτωκεις, εμπεπτωκηςεν·[ε]·πεπτω·κεις, εν·[ε]·πεπτω·κης classical
3rdεμπεπτωκειεν·[ε]·πεπτω·κει
Pl1stεμπεπτωκειμεν, εμπεπτωκεμενεν·[ε]·πεπτω·κειμεν, εν·[ε]·πεπτω·κεμεν classical
2ndεμπεπτωκειτε, εμπεπτωκετεεν·[ε]·πεπτω·κειτε, εν·[ε]·πεπτω·κετε classical
3rdεμπεπτωκεισαν, εμπεπτωκεσανεν·[ε]·πεπτω·κεισαν, εν·[ε]·πεπτω·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 16-Jun-2021 21:55:21 EDT