ελευθερος • ELEUQEROS • eleutheros

ἐλεύθερος -έρα -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευθερα[GNT][LXX]ελευθερεελευθερ·αελευθερ·ε
Nomελευθερος[GNT][LXX]ελευθερ·ος
Accελευθεραν[LXX]ελευθερον[LXX]ελευθερ·ανελευθερ·ον
Datελευθερᾳελευθερῳελευθερ·ᾳελευθερ·ῳ
Genελευθερας[GNT][LXX]ελευθερου[LXX]ελευθερ·αςελευθερ·ου
PlVocελευθεραιελευθεροι[GNT][LXX]ελευθερα[GNT][LXX]ελευθερ·αιελευθερ·οιελευθερ·α
Nom
Accελευθερας[GNT][LXX]ελευθερους[GNT][LXX]ελευθερ·αςελευθερ·ους
Datελευθεραιςελευθεροις[LXX]ελευθερ·αιςελευθερ·οις
Genελευθερων[GNT][LXX]ελευθερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 16:18:48 EST