ελεημων • ELEHMWN • eleēmōn

ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεημονελεημον
Nomελεημων[GNT][LXX]ελεημον·^
Accελεημονα[LXX], ελεημωελεημον·α, ελεημ(ο)[ν]·α
Datελεημονιελεημον·ι
Genελεημονος[LXX]ελεημον·ος
PlVocελεημονες[GNT], ελεημουςελεημονα[LXX], ελεημωελεημον·ες, ελεημ(ο)[ν]·εςελεημον·α, ελεημ(ο)[ν]·α
Nom
Accελεημονας, ελεημουςελεημον·ας, ελεημ(ο)[ν]·ας
Datελεημοσι, ελεημοσινελεημο[ν]·σι(ν)
Genελεημονωνελεημον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 06:38:39 EDT