εκφερω • EKFERW • ekpherō

ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφερωεκ·φερ·ωεκφερομαιεκ·φερ·ομαι
2ndεκφερειςεκ·φερ·ειςεκφερῃ, εκφερει[LXX], εκφερεσαιεκ·φερ·ῃ, εκ·φερ·ει classical, εκ·φερ·εσαι alt
3rdεκφερει[LXX]εκ·φερ·ειεκφερεταιεκ·φερ·εται
Pl1stεκφερομενεκ·φερ·ομενεκφερομεθαεκ·φερ·ομεθα
2ndεκφερετε[LXX]εκ·φερ·ετεεκφερεσθεεκ·φερ·εσθε
3rdεκφερουσιν, εκφερουσιεκ·φερ·ουσι(ν)εκφερονταιεκ·φερ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφερωεκ·φερ·ωεκφερωμαιεκ·φερ·ωμαι
2ndεκφερῃςεκ·φερ·ῃςεκφερῃεκ·φερ·ῃ
3rdεκφερῃεκ·φερ·ῃεκφερηταιεκ·φερ·ηται
Pl1stεκφερωμενεκ·φερ·ωμενεκφερωμεθαεκ·φερ·ωμεθα
2ndεκφερητεεκ·φερ·ητεεκφερησθεεκ·φερ·ησθε
3rdεκφερωσιν, εκφερωσιεκ·φερ·ωσι(ν)εκφερωνταιεκ·φερ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκφεροιμιεκ·φερ·οιμιεκφεροιμηνεκ·φερ·οιμην
2ndεκφεροιςεκ·φερ·οιςεκφεροιοεκ·φερ·οιο
3rdεκφεροιεκ·φερ·οιεκφεροιτοεκ·φερ·οιτο
Pl1stεκφεροιμενεκ·φερ·οιμενεκφεροιμεθαεκ·φερ·οιμεθα
2ndεκφεροιτεεκ·φερ·οιτεεκφεροισθεεκ·φερ·οισθε
3rdεκφεροιεν, εκφεροισανεκ·φερ·οιεν, εκ·φερ·οισαν altεκφεροιντοεκ·φερ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκφερεεκ·φερ·εεκφερουεκ·φερ·ου
3rdεκφερετωεκ·φερ·ετωεκφερεσθωεκ·φερ·εσθω
Pl1st
2ndεκφερετε[LXX]εκ·φερ·ετεεκφερεσθεεκ·φερ·εσθε
3rdεκφερετωσαν, εκφεροντωνεκ·φερ·ετωσαν, εκ·φερ·οντων classicalεκφερεσθωσαν, εκφερεσθωνεκ·φερ·εσθωσαν, εκ·φερ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκφερειν[GNT][LXX]​εκ·φερ·εινεκφερεσθαι​εκ·φερ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφερουσα[GNT]εκφερονεκ·φερ·ουσ·αεκ·φερ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκφερων[LXX]εκ·φερ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκφερουσανεκφεροντα[LXX]εκ·φερ·ουσ·ανεκ·φερ·ο[υ]ντ·α
Datεκφερουσῃεκφεροντιεκ·φερ·ουσ·ῃεκ·φερ·ο[υ]ντ·ι
Genεκφερουσηςεκφεροντοςεκ·φερ·ουσ·ηςεκ·φερ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκφερουσαιεκφεροντες[LXX]εκφεροντα[LXX]εκ·φερ·ουσ·αιεκ·φερ·ο[υ]ντ·εςεκ·φερ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκφερουσαςεκφερονταςεκ·φερ·ουσ·αςεκ·φερ·ο[υ]ντ·ας
Datεκφερουσαιςεκφερουσι, εκφερουσινεκ·φερ·ουσ·αιςεκ·φερ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκφερουσωνεκφεροντωνεκ·φερ·ουσ·ωνεκ·φερ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκφερομενηεκφερομενεεκ·φερ·ομεν·ηεκ·φερ·ομεν·ε
Nomεκφερομενοςεκ·φερ·ομεν·ος
Accεκφερομενηνεκφερομενονεκ·φερ·ομεν·ηνεκ·φερ·ομεν·ον
Datεκφερομενῃεκφερομενῳεκ·φερ·ομεν·ῃεκ·φερ·ομεν·ῳ
Genεκφερομενηςεκφερομενουεκ·φερ·ομεν·ηςεκ·φερ·ομεν·ου
PlVocεκφερομεναιεκφερομενοιεκφερομεναεκ·φερ·ομεν·αιεκ·φερ·ομεν·οιεκ·φερ·ομεν·α
Nom
Accεκφερομεναςεκφερομενουςεκ·φερ·ομεν·αςεκ·φερ·ομεν·ους
Datεκφερομεναιςεκφερομενοιςεκ·φερ·ομεν·αιςεκ·φερ·ομεν·οις
Genεκφερομενωνεκφερομενωνεκ·φερ·ομεν·ωνεκ·φερ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεφερονεκ·ε·φερ·ονεξεφερομηνεκ·ε·φερ·ομην
2ndεξεφερεςεκ·ε·φερ·εςεξεφερουεκ·ε·φερ·ου
3rdεξεφερεν, εξεφερεεκ·ε·φερ·ε(ν)εξεφερετοεκ·ε·φερ·ετο
Pl1stεξεφερομενεκ·ε·φερ·ομενεξεφερομεθαεκ·ε·φερ·ομεθα
2ndεξεφερετεεκ·ε·φερ·ετεεξεφερεσθεεκ·ε·φερ·εσθε
3rdεξεφερον, εξεφεροσανεκ·ε·φερ·ον, εκ·ε·φερ·οσαν altεξεφεροντοεκ·ε·φερ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξοισω[LXX]εξ·οι·σωεξοισομαιεξ·οι·σομαι
2ndεξοισεις[LXX]εξ·οι·σειςεξοισῃ, εξοισει[LXX], εξοισεσαιεξ·οι·σῃ, εξ·οι·σει classical, εξ·οι·σεσαι alt
3rdεξοισει[LXX]εξ·οι·σειεξοισεταιεξ·οι·σεται
Pl1stεξοισομεν[LXX]εξ·οι·σομενεξοισομεθαεξ·οι·σομεθα
2ndεξοισετε[LXX]εξ·οι·σετεεξοισεσθεεξ·οι·σεσθε
3rdεξοισουσιν[GNT][LXX], εξοισουσιεξ·οι·σουσι(ν), εξ·οι·σουσι(ν)εξοισονταιεξ·οι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξοισοιμιεξ·οι·σοιμιεξοισοιμηνεξ·οι·σοιμην
2ndεξοισοιςεξ·οι·σοιςεξοισοιοεξ·οι·σοιο
3rdεξοισοιεξ·οι·σοιεξοισοιτοεξ·οι·σοιτο
Pl1stεξοισοιμενεξ·οι·σοιμενεξοισοιμεθαεξ·οι·σοιμεθα
2ndεξοισοιτεεξ·οι·σοιτεεξοισοισθεεξ·οι·σοισθε
3rdεξοισοιενεξ·οι·σοιενεξοισοιντοεξ·οι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξοισειν​εξ·οι·σειν​εξοισεσθαι​εξ·οι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξοισουσαεξοισονεξ·οι·σουσ·αεξ·οι·σο[υ]ν[τ]
Nomεξοισωνεξ·οι·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξοισουσανεξοισονταεξ·οι·σουσ·ανεξ·οι·σο[υ]ντ·α
Datεξοισουσῃεξοισοντιεξ·οι·σουσ·ῃεξ·οι·σο[υ]ντ·ι
Genεξοισουσηςεξοισοντοςεξ·οι·σουσ·ηςεξ·οι·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξοισουσαιεξοισοντεςεξοισονταεξ·οι·σουσ·αιεξ·οι·σο[υ]ντ·εςεξ·οι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξοισουσαςεξοισονταςεξ·οι·σουσ·αςεξ·οι·σο[υ]ντ·ας
Datεξοισουσαιςεξοισουσι, εξοισουσιν[GNT][LXX]εξ·οι·σουσ·αιςεξ·οι·σου[ντ]·σι(ν), εξ·οι·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξοισουσωνεξοισοντωνεξ·οι·σουσ·ωνεξ·οι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξοισομενηεξοισομενεεξ·οι·σομεν·ηεξ·οι·σομεν·ε
Nomεξοισομενοςεξ·οι·σομεν·ος
Accεξοισομενηνεξοισομενονεξ·οι·σομεν·ηνεξ·οι·σομεν·ον
Datεξοισομενῃεξοισομενῳεξ·οι·σομεν·ῃεξ·οι·σομεν·ῳ
Genεξοισομενηςεξοισομενουεξ·οι·σομεν·ηςεξ·οι·σομεν·ου
PlVocεξοισομεναιεξοισομενοιεξοισομεναεξ·οι·σομεν·αιεξ·οι·σομεν·οιεξ·οι·σομεν·α
Nom
Accεξοισομεναςεξοισομενουςεξ·οι·σομεν·αςεξ·οι·σομεν·ους
Datεξοισομεναιςεξοισομενοιςεξ·οι·σομεν·αιςεξ·οι·σομεν·οις
Genεξοισομενωνεξοισομενωνεξ·οι·σομεν·ωνεξ·οι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηνεγκα[LXX]εξ·ε·ενεγκ·[σ]αεξηνεγκαμηνεξ·ε·ενεγκ·[σ]αμην
2ndεξηνεγκας[LXX]εξ·ε·ενεγκ·[σ]αςεξηνεγκωεξ·ε·ενεγκ·[σ]ω
3rdεξηνεγκεν[GNT][LXX], εξηνεγκεεξ·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν), εξ·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν)εξηνεγκατοεξ·ε·ενεγκ·[σ]ατο
Pl1stεξηνεγκαμενεξ·ε·ενεγκ·[σ]αμενεξηνεγκαμεθαεξ·ε·ενεγκ·[σ]αμεθα
2ndεξηνεγκατεεξ·ε·ενεγκ·[σ]ατεεξηνεγκασθεεξ·ε·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdεξηνεγκαν[LXX]εξ·ε·ενεγκ·[σ]ανεξηνεγκαντοεξ·ε·ενεγκ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξενεγκωεξ·ενεγκ·[σ]ωεξενεγκωμαιεξ·ενεγκ·[σ]ωμαι
2ndεξενεγκῃςεξ·ενεγκ·[σ]ῃςεξενεγκῃεξ·ενεγκ·[σ]ῃ
3rdεξενεγκῃεξ·ενεγκ·[σ]ῃεξενεγκηταιεξ·ενεγκ·[σ]ηται
Pl1stεξενεγκωμενεξ·ενεγκ·[σ]ωμενεξενεγκωμεθαεξ·ενεγκ·[σ]ωμεθα
2ndεξενεγκητεεξ·ενεγκ·[σ]ητεεξενεγκησθεεξ·ενεγκ·[σ]ησθε
3rdεξενεγκωσιν, εξενεγκωσιεξ·ενεγκ·[σ]ωσι(ν)εξενεγκωνταιεξ·ενεγκ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξενεγκαιμιεξ·ενεγκ·[σ]αιμιεξενεγκαιμηνεξ·ενεγκ·[σ]αιμην
2ndεξενεγκαις, εξενεγκειαςεξ·ενεγκ·[σ]αις, εξ·ενεγκ·[σ]ειας classicalεξενεγκαιοεξ·ενεγκ·[σ]αιο
3rdεξενεγκαι[LXX], εξενεγκειεεξ·ενεγκ·[σ]αι, εξ·ενεγκ·[σ]ειε classicalεξενεγκαιτοεξ·ενεγκ·[σ]αιτο
Pl1stεξενεγκαιμενεξ·ενεγκ·[σ]αιμενεξενεγκαιμεθαεξ·ενεγκ·[σ]αιμεθα
2ndεξενεγκαιτεεξ·ενεγκ·[σ]αιτεεξενεγκαισθεεξ·ενεγκ·[σ]αισθε
3rdεξενεγκαιεν, εξενεγκαισαν, εξενεγκειαν, εξενεγκειενεξ·ενεγκ·[σ]αιεν, εξ·ενεγκ·[σ]αισαν alt, εξ·ενεγκ·[σ]ειαν classical, εξ·ενεγκ·[σ]ειεν classicalεξενεγκαιντοεξ·ενεγκ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξενεγκονεξ·ενεγκ·[σ]ονεξενεγκαι[LXX]εξ·ενεγκ·[σ]αι
3rdεξενεγκατωεξ·ενεγκ·[σ]ατωεξενεγκασθωεξ·ενεγκ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεξενεγκατε[GNT][LXX]εξ·ενεγκ·[σ]ατεεξενεγκασθεεξ·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdεξενεγκατωσαν, εξενεγκαντωνεξ·ενεγκ·[σ]ατωσαν, εξ·ενεγκ·[σ]αντων classicalεξενεγκασθωσαν, εξενεγκασθωνεξ·ενεγκ·[σ]ασθωσαν, εξ·ενεγκ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξενεγκαι[LXX]​εξ·ενεγκ·[σ]αιεξενεγκασθαι​εξ·ενεγκ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξενεγκασα[LXX]εξενεγκας[LXX]εξενεγκανεξ·ενεγκ·[σ]ασ·αεξ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·ςεξ·ενεγκ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεξενεγκασανεξενεγκανταεξ·ενεγκ·[σ]ασ·ανεξ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Datεξενεγκασῃεξενεγκαντιεξ·ενεγκ·[σ]ασ·ῃεξ·ενεγκ·[σ]αντ·ι
Genεξενεγκασηςεξενεγκαντοςεξ·ενεγκ·[σ]ασ·ηςεξ·ενεγκ·[σ]αντ·ος
PlVocεξενεγκασαιεξενεγκαντες[GNT]εξενεγκανταεξ·ενεγκ·[σ]ασ·αιεξ·ενεγκ·[σ]αντ·εςεξ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Nom
Accεξενεγκασαςεξενεγκανταςεξ·ενεγκ·[σ]ασ·αςεξ·ενεγκ·[σ]αντ·ας
Datεξενεγκασαιςεξενεγκασι, εξενεγκασινεξ·ενεγκ·[σ]ασ·αιςεξ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεξενεγκασωνεξενεγκαντωνεξ·ενεγκ·[σ]ασ·ωνεξ·ενεγκ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξενεγκαμενηεξενεγκαμενεεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ε
Nomεξενεγκαμενοςεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ος
Accεξενεγκαμενηνεξενεγκαμενονεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηνεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ον
Datεξενεγκαμενῃεξενεγκαμενῳεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῃεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῳ
Genεξενεγκαμενηςεξενεγκαμενουεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηςεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ου
PlVocεξενεγκαμεναιεξενεγκαμενοιεξενεγκαμεναεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·οιεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεξενεγκαμεναςεξενεγκαμενουςεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·αςεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ους
Datεξενεγκαμεναιςεξενεγκαμενοιςεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιςεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·οις
Genεξενεγκαμενωνεξενεγκαμενωνεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ωνεξ·ενεγκ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηνεγκονεξ·ε·ενεγκ·ονεξηνεγκομηνεξ·ε·ενεγκ·ομην
2ndεξηνεγκεςεξ·ε·ενεγκ·εςεξηνεγκουεξ·ε·ενεγκ·ου
3rdεξηνεγκεν[GNT][LXX], εξηνεγκεεξ·ε·ενεγκ·ε(ν), εξ·ε·ενεγκ·ε(ν)εξηνεγκετοεξ·ε·ενεγκ·ετο
Pl1stεξηνεγκομενεξ·ε·ενεγκ·ομενεξηνεγκομεθαεξ·ε·ενεγκ·ομεθα
2ndεξηνεγκετεεξ·ε·ενεγκ·ετεεξηνεγκεσθεεξ·ε·ενεγκ·εσθε
3rdεξηνεγκον, εξηνεγκοσανεξ·ε·ενεγκ·ον, εξ·ε·ενεγκ·οσαν altεξηνεγκοντοεξ·ε·ενεγκ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξενεγκωεξ·ενεγκ·ωεξενεγκωμαιεξ·ενεγκ·ωμαι
2ndεξενεγκῃςεξ·ενεγκ·ῃςεξενεγκῃεξ·ενεγκ·ῃ
3rdεξενεγκῃεξ·ενεγκ·ῃεξενεγκηταιεξ·ενεγκ·ηται
Pl1stεξενεγκωμενεξ·ενεγκ·ωμενεξενεγκωμεθαεξ·ενεγκ·ωμεθα
2ndεξενεγκητεεξ·ενεγκ·ητεεξενεγκησθεεξ·ενεγκ·ησθε
3rdεξενεγκωσιν, εξενεγκωσιεξ·ενεγκ·ωσι(ν)εξενεγκωνταιεξ·ενεγκ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξενεγκοιμιεξ·ενεγκ·οιμιεξενεγκοιμηνεξ·ενεγκ·οιμην
2ndεξενεγκοιςεξ·ενεγκ·οιςεξενεγκοιοεξ·ενεγκ·οιο
3rdεξενεγκοιεξ·ενεγκ·οιεξενεγκοιτοεξ·ενεγκ·οιτο
Pl1stεξενεγκοιμενεξ·ενεγκ·οιμενεξενεγκοιμεθαεξ·ενεγκ·οιμεθα
2ndεξενεγκοιτεεξ·ενεγκ·οιτεεξενεγκοισθεεξ·ενεγκ·οισθε
3rdεξενεγκοιεν, εξενεγκοισανεξ·ενεγκ·οιεν, εξ·ενεγκ·οισαν altεξενεγκοιντοεξ·ενεγκ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξενεγκε[LXX]εξ·ενεγκ·εεξενεγκουεξ·ενεγκ·ου
3rdεξενεγκετωεξ·ενεγκ·ετωεξενεγκεσθωεξ·ενεγκ·εσθω
Pl1st
2ndεξενεγκετεεξ·ενεγκ·ετεεξενεγκεσθεεξ·ενεγκ·εσθε
3rdεξενεγκετωσαν, εξενεγκοντωνεξ·ενεγκ·ετωσαν, εξ·ενεγκ·οντων classicalεξενεγκεσθωσαν, εξενεγκεσθωνεξ·ενεγκ·εσθωσαν, εξ·ενεγκ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξενεγκειν[GNT]​εξ·ενεγκ·εινεξενεγκεσθαι​εξ·ενεγκ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξενεγκουσαεξενεγκονεξ·ενεγκ·ουσ·αεξ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξενεγκωνεξ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξενεγκουσανεξενεγκονταεξ·ενεγκ·ουσ·ανεξ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Datεξενεγκουσῃεξενεγκοντιεξ·ενεγκ·ουσ·ῃεξ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ι
Genεξενεγκουσηςεξενεγκοντοςεξ·ενεγκ·ουσ·ηςεξ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξενεγκουσαιεξενεγκοντεςεξενεγκονταεξ·ενεγκ·ουσ·αιεξ·ενεγκ·ο[υ]ντ·εςεξ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξενεγκουσαςεξενεγκονταςεξ·ενεγκ·ουσ·αςεξ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ας
Datεξενεγκουσαιςεξενεγκουσι, εξενεγκουσινεξ·ενεγκ·ουσ·αιςεξ·ενεγκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξενεγκουσωνεξενεγκοντωνεξ·ενεγκ·ουσ·ωνεξ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξενεγκομενηεξενεγκομενεεξ·ενεγκ·ομεν·ηεξ·ενεγκ·ομεν·ε
Nomεξενεγκομενοςεξ·ενεγκ·ομεν·ος
Accεξενεγκομενηνεξενεγκομενονεξ·ενεγκ·ομεν·ηνεξ·ενεγκ·ομεν·ον
Datεξενεγκομενῃεξενεγκομενῳεξ·ενεγκ·ομεν·ῃεξ·ενεγκ·ομεν·ῳ
Genεξενεγκομενηςεξενεγκομενουεξ·ενεγκ·ομεν·ηςεξ·ενεγκ·ομεν·ου
PlVocεξενεγκομεναιεξενεγκομενοιεξενεγκομεναεξ·ενεγκ·ομεν·αιεξ·ενεγκ·ομεν·οιεξ·ενεγκ·ομεν·α
Nom
Accεξενεγκομεναςεξενεγκομενουςεξ·ενεγκ·ομεν·αςεξ·ενεγκ·ομεν·ους
Datεξενεγκομεναιςεξενεγκομενοιςεξ·ενεγκ·ομεν·αιςεξ·ενεγκ·ομεν·οις
Genεξενεγκομενωνεξενεγκομενωνεξ·ενεγκ·ομεν·ωνεξ·ενεγκ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξηνεχθηνεξ·ε·ενεγκ·θην
2ndεξηνεχθηςεξ·ε·ενεγκ·θης
3rdεξηνεχθηεξ·ε·ενεγκ·θη
Pl1stεξηνεχθημενεξ·ε·ενεγκ·θημεν
2ndεξηνεχθητεεξ·ε·ενεγκ·θητε
3rdεξηνεχθησανεξ·ε·ενεγκ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξενεχθησομαιεξ·ενεγκ·θησομαι
2ndεξενεχθησῃ, εξενεχθησειεξ·ενεγκ·θησῃ, εξ·ενεγκ·θησει classical
3rdεξενεχθησεταιεξ·ενεγκ·θησεται
Pl1stεξενεχθησομεθαεξ·ενεγκ·θησομεθα
2ndεξενεχθησεσθε[LXX]εξ·ενεγκ·θησεσθε
3rdεξενεχθησονταιεξ·ενεγκ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξενεχθωεξ·ενεγκ·θω
2ndεξενεχθῃςεξ·ενεγκ·θῃς
3rdεξενεχθῃεξ·ενεγκ·θῃ
Pl1stεξενεχθωμενεξ·ενεγκ·θωμεν
2ndεξενεχθητεεξ·ενεγκ·θητε
3rdεξενεχθωσιν, εξενεχθωσιεξ·ενεγκ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξενεχθειηνεξ·ενεγκ·θειην
2ndεξενεχθειηςεξ·ενεγκ·θειης
3rdεξενεχθειηεξ·ενεγκ·θειη
Pl1stεξενεχθειημεν, εξενεχθειμενεξ·ενεγκ·θειημεν, εξ·ενεγκ·θειμεν classical
2ndεξενεχθειητε, εξενεχθειτεεξ·ενεγκ·θειητε, εξ·ενεγκ·θειτε classical
3rdεξενεχθειησαν, εξενεχθειενεξ·ενεγκ·θειησαν, εξ·ενεγκ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξενεχθησοιμηνεξ·ενεγκ·θησοιμην
2ndεξενεχθησοιοεξ·ενεγκ·θησοιο
3rdεξενεχθησοιτοεξ·ενεγκ·θησοιτο
Pl1stεξενεχθησοιμεθαεξ·ενεγκ·θησοιμεθα
2ndεξενεχθησοισθεεξ·ενεγκ·θησοισθε
3rdεξενεχθησοιντοεξ·ενεγκ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξενεχθητιεξ·ενεγκ·θητι
3rdεξενεχθητωεξ·ενεγκ·θητω
Pl1st
2ndεξενεχθητεεξ·ενεγκ·θητε
3rdεξενεχθητωσαν, εξενεχθεντωνεξ·ενεγκ·θητωσαν, εξ·ενεγκ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξενεχθηναι[LXX]​εξ·ενεγκ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξενεχθησεσθαι​εξ·ενεγκ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξενεχθεισαεξενεχθειςεξενεχθενεξ·ενεγκ·θεισ·αεξ·ενεγκ·θει[ντ]·ςεξ·ενεγκ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξενεχθεισανεξενεχθεντα[LXX]εξ·ενεγκ·θεισ·ανεξ·ενεγκ·θε[ι]ντ·α
Datεξενεχθεισῃεξενεχθεντιεξ·ενεγκ·θεισ·ῃεξ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ι
Genεξενεχθεισηςεξενεχθεντοςεξ·ενεγκ·θεισ·ηςεξ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξενεχθεισαιεξενεχθεντεςεξενεχθεντα[LXX]εξ·ενεγκ·θεισ·αιεξ·ενεγκ·θε[ι]ντ·εςεξ·ενεγκ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξενεχθεισαςεξενεχθενταςεξ·ενεγκ·θεισ·αςεξ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ας
Datεξενεχθεισαιςεξενεχθεισι, εξενεχθεισινεξ·ενεγκ·θεισ·αιςεξ·ενεγκ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξενεχθεισωνεξενεχθεντωνεξ·ενεγκ·θεισ·ωνεξ·ενεγκ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξενεχθησομενηεξενεχθησομενεεξ·ενεγκ·θησομεν·ηεξ·ενεγκ·θησομεν·ε
Nomεξενεχθησομενοςεξ·ενεγκ·θησομεν·ος
Accεξενεχθησομενηνεξενεχθησομενονεξ·ενεγκ·θησομεν·ηνεξ·ενεγκ·θησομεν·ον
Datεξενεχθησομενῃεξενεχθησομενῳεξ·ενεγκ·θησομεν·ῃεξ·ενεγκ·θησομεν·ῳ
Genεξενεχθησομενηςεξενεχθησομενουεξ·ενεγκ·θησομεν·ηςεξ·ενεγκ·θησομεν·ου
PlVocεξενεχθησομεναιεξενεχθησομενοιεξενεχθησομεναεξ·ενεγκ·θησομεν·αιεξ·ενεγκ·θησομεν·οιεξ·ενεγκ·θησομεν·α
Nom
Accεξενεχθησομεναςεξενεχθησομενουςεξ·ενεγκ·θησομεν·αςεξ·ενεγκ·θησομεν·ους
Datεξενεχθησομεναιςεξενεχθησομενοιςεξ·ενεγκ·θησομεν·αιςεξ·ενεγκ·θησομεν·οις
Genεξενεχθησομενωνεξενεχθησομενωνεξ·ενεγκ·θησομεν·ωνεξ·ενεγκ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 02:15:26 EST