Αννας • hANNAS • Hannas

Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαννα[GNT][LXX]ανν·α
Nomαννας[GNT][LXX]ανν·ας
Accανναν[GNT][LXX]ανν·αν
Datαννᾳανν·ᾳ
Genαννα[GNT][LXX]ανν·α
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 14-Jul-2020 15:27:15 EDT