Ακυλας • AKULAS • Akulas

Ἀκύλας, -ᾶ, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocακυλαακυλ·α
Nomακυλας[GNT]ακυλ·ας
Accακυλαν[GNT]ακυλ·αν
Datακυλᾳακυλ·ᾳ
Genακυλαακυλ·α
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 29-Sep-2020 19:32:31 EDT