αλλομαι • hALLOMAI • hallomai

ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλομαιαλλ·ομαι
2ndαλλῃ[LXX], αλλει, αλλεσαιαλλ·ῃ, αλλ·ει classical, αλλ·εσαι alt
3rdαλλεταιαλλ·εται
Pl1stαλλομεθααλλ·ομεθα
2ndαλλεσθεαλλ·εσθε
3rdαλλονταιαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλωμαιαλλ·ωμαι
2ndαλλῃ[LXX]αλλ·ῃ
3rdαλληταιαλλ·ηται
Pl1stαλλωμεθααλλ·ωμεθα
2ndαλλησθεαλλ·ησθε
3rdαλλωνταιαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλοιμηναλλ·οιμην
2ndαλλοιοαλλ·οιο
3rdαλλοιτοαλλ·οιτο
Pl1stαλλοιμεθααλλ·οιμεθα
2ndαλλοισθεαλλ·οισθε
3rdαλλοιντοαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλλου[GNT][LXX]αλλ·ου
3rdαλλεσθωαλλ·εσθω
Pl1st
2ndαλλεσθεαλλ·εσθε
3rdαλλεσθωσαν, αλλεσθωναλλ·εσθωσαν, αλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλλεσθαι​αλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλομενηαλλομενεαλλ·ομεν·ηαλλ·ομεν·ε
Nomαλλομενος[GNT]αλλ·ομεν·ος
Accαλλομενηναλλομενοναλλ·ομεν·ηναλλ·ομεν·ον
Datαλλομενῃαλλομενῳαλλ·ομεν·ῃαλλ·ομεν·ῳ
Genαλλομενηςαλλομενου[GNT]αλλ·ομεν·ηςαλλ·ομεν·ου
PlVocαλλομεναιαλλομενοιαλλομενααλλ·ομεν·αιαλλ·ομεν·οιαλλ·ομεν·α
Nom
Accαλλομεναςαλλομενους[LXX]αλλ·ομεν·αςαλλ·ομεν·ους
Datαλλομεναιςαλλομενοις[LXX]αλλ·ομεν·αιςαλλ·ομεν·οις
Genαλλομενωναλλομενωναλλ·ομεν·ωναλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλλομην[LXX]ε·αλλ·ομην
2ndηλλουε·αλλ·ου
3rdηλλετο[GNT]ε·αλλ·ετο
Pl1stηλλομεθαε·αλλ·ομεθα
2ndηλλεσθεε·αλλ·εσθε
3rdηλλοντοε·αλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλουμαιαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndαλῃ, αλει, αλεισαιαλ(ε)·[σ]ῃ, αλ(ε)·[σ]ει classical, αλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαλειται[LXX]αλ(ε)·[σ]εται
Pl1stαλουμεθααλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαλεισθεαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdαλουνται[LXX]αλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλοιμηναλ(ε)·[σ]οιμην
2ndαλοιοαλ(ε)·[σ]οιο
3rdαλοιτοαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαλοιμεθααλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαλοισθεαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdαλοιντοαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλεισθαι​αλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλουμενηαλουμενεαλ(ε)·[σ]ομεν·ηαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαλουμενοςαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαλουμενηναλουμενοναλ(ε)·[σ]ομεν·ηναλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαλουμενῃαλουμενῳαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαλουμενηςαλουμενουαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαλουμεναιαλουμενοιαλουμενααλ(ε)·[σ]ομεν·αιαλ(ε)·[σ]ομεν·οιαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαλουμεναςαλουμενουςαλ(ε)·[σ]ομεν·αςαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαλουμεναιςαλουμενοιςαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαλουμενωναλουμενωναλ(ε)·[σ]ομεν·ωναλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαμηνε·αλ·[σ]αμην
2ndηλωε·αλ·[σ]ω
3rdηλατο[GNT][LXX]ε·αλ·[σ]ατο
Pl1stηλαμεθαε·αλ·[σ]αμεθα
2ndηλασθεε·αλ·[σ]ασθε
3rdηλαντοε·αλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλωμαιαλ·[σ]ωμαι
2ndαλῃαλ·[σ]ῃ
3rdαληταιαλ·[σ]ηται
Pl1stαλωμεθααλ·[σ]ωμεθα
2ndαλησθεαλ·[σ]ησθε
3rdαλωνταιαλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλαιμηναλ·[σ]αιμην
2ndαλαιοαλ·[σ]αιο
3rdαλαιτοαλ·[σ]αιτο
Pl1stαλαιμεθααλ·[σ]αιμεθα
2ndαλαισθεαλ·[σ]αισθε
3rdαλαιντοαλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλαιαλ·[σ]αι
3rdαλασθωαλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαλασθεαλ·[σ]ασθε
3rdαλασθωσαν, αλασθωναλ·[σ]ασθωσαν, αλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλασθαι​αλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλαμενηαλαμενεαλ·[σ]αμεν·ηαλ·[σ]αμεν·ε
Nomαλαμενοςαλ·[σ]αμεν·ος
Accαλαμενηναλαμενοναλ·[σ]αμεν·ηναλ·[σ]αμεν·ον
Datαλαμενῃαλαμενῳαλ·[σ]αμεν·ῃαλ·[σ]αμεν·ῳ
Genαλαμενηςαλαμενουαλ·[σ]αμεν·ηςαλ·[σ]αμεν·ου
PlVocαλαμεναιαλαμενοιαλαμενααλ·[σ]αμεν·αιαλ·[σ]αμεν·οιαλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαλαμεναςαλαμενουςαλ·[σ]αμεν·αςαλ·[σ]αμεν·ους
Datαλαμεναιςαλαμενοιςαλ·[σ]αμεν·αιςαλ·[σ]αμεν·οις
Genαλαμενωναλαμενωναλ·[σ]αμεν·ωναλ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 20:07:19 EST