αφρων • AFRWN • aphrōn

ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφρον[GNT]αφρον
Nomαφρων[GNT][LXX]αφρον·^
Accαφρονα[GNT][LXX], αφρωαφρον·α, αφρ(ο)[ν]·α
Datαφρονι[LXX]αφρον·ι
Genαφρονος[LXX]αφρον·ος
PlVocαφρονες[GNT][LXX], αφρουςαφρονα[GNT][LXX], αφρωαφρον·ες, αφρ(ο)[ν]·εςαφρον·α, αφρ(ο)[ν]·α
Nom
Accαφρονας[LXX], αφρουςαφρον·ας, αφρ(ο)[ν]·ας
Datαφροσι[LXX], αφροσιν[LXX]αφρο[ν]·σι(ν)
Genαφρονων[GNT][LXX]αφρον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 18:21:06 EDT