αρχων • ARCWN ARXWN • archōn

ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαρχοναρχο[υ]ν[τ]
Nomαρχων[GNT][LXX]αρχο[υ]ν[τ]·^
Accαρχοντα[GNT][LXX]αρχο[υ]ντ·α
Datαρχοντι[GNT][LXX]αρχο[υ]ντ·ι
Genαρχοντος[GNT][LXX]αρχο[υ]ντ·ος
PlVocαρχοντες[GNT][LXX]αρχο[υ]ντ·ες
Nom
Accαρχοντας[GNT][LXX]αρχο[υ]ντ·ας
Datαρχουσι[LXX], αρχουσιν[GNT][LXX]αρχου[ντ]·σι(ν)
Genαρχοντων[GNT][LXX]αρχο[υ]ντ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 16:34:46 EDT