αξιος • AXIOS ACIOS • axios

ἄξιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξια[GNT][LXX]αξιε[LXX]αξι·ααξι·ε
Nomαξιος[GNT][LXX]αξι·ος
Accαξιαν[LXX]αξιον[GNT][LXX]αξι·αναξι·ον
Datαξιᾳαξιῳ[LXX]αξι·ᾳαξι·ῳ
Genαξιαςαξιου[LXX]αξι·αςαξι·ου
PlVocαξιαιαξιοι[GNT][LXX]αξια[GNT][LXX]αξι·αιαξι·οιαξι·α
Nom
Accαξιαςαξιους[GNT][LXX]αξι·αςαξι·ους
Datαξιαιςαξιοις[LXX]αξι·αιςαξι·οις
Genαξιων[LXX]αξι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:43:50 EDT