ακακος • AKAKOS • akakos

ἄ·κακος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακακεακακ·ε
Nomακακος[GNT][LXX]ακακ·ος
Accακακον[LXX]ακακ·ον
Datακακῳακακ·ῳ
Genακακου[LXX]ακακ·ου
PlVocακακοι[LXX]ακακαακακ·οιακακ·α
Nom
Accακακους[LXX]ακακ·ους
Datακακοις[LXX]ακακ·οις
Genακακων[GNT][LXX]ακακ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 18-Apr-2021 23:07:53 EDT