αβυσσος • ABUSSOS • abussos

ἄ·βυσσος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαβυσσεαβυσσ·ε
Nomαβυσσος[LXX]αβυσσ·ος
Accαβυσσον[GNT][LXX]αβυσσ·ον
Datαβυσσῳ[LXX]αβυσσ·ῳ
Genαβυσσου[GNT][LXX]αβυσσ·ου
PlVocαβυσσοι[LXX]αβυσσ·οι
Nom
Accαβυσσους[LXX]αβυσσ·ους
Datαβυσσοις[LXX]αβυσσ·οις
Genαβυσσων[LXX]αβυσσ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 06:36:02 EDT