ασυνθετος • ASUNQETOS • asunthetos

ἀ·σύν·θετος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασυνθετεασυνθετ·ε
Nomασυνθετος[LXX]ασυνθετ·ος
Accασυνθετονασυνθετ·ον
Datασυνθετῳασυνθετ·ῳ
Genασυνθετου[LXX]ασυνθετ·ου
PlVocασυνθετοιασυνθεταασυνθετ·οιασυνθετ·α
Nom
Accασυνθετους[GNT]ασυνθετ·ους
Datασυνθετοιςασυνθετ·οις
Genασυνθετωνασυνθετ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 21-Oct-2020 03:59:28 EDT