ασπαζομαι • ASPAZOMAI • aspazomai

ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασπαζομαι[GNT]ασπαζ·ομαι
2ndασπαζῃ, ασπαζει, ασπαζεσαιασπαζ·ῃ, ασπαζ·ει classical, ασπαζ·εσαι alt
3rdασπαζεται[GNT]ασπαζ·εται
Pl1stασπαζομεθαασπαζ·ομεθα
2ndασπαζεσθεασπαζ·εσθε
3rdασπαζονται[GNT]ασπαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασπαζωμαιασπαζ·ωμαι
2ndασπαζῃασπαζ·ῃ
3rdασπαζηταιασπαζ·ηται
Pl1stασπαζωμεθαασπαζ·ωμεθα
2ndασπαζησθεασπαζ·ησθε
3rdασπαζωνταιασπαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασπαζοιμηνασπαζ·οιμην
2ndασπαζοιοασπαζ·οιο
3rdασπαζοιτοασπαζ·οιτο
Pl1stασπαζοιμεθαασπαζ·οιμεθα
2ndασπαζοισθεασπαζ·οισθε
3rdασπαζοιντοασπαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndασπαζου[GNT]ασπαζ·ου
3rdασπαζεσθωασπαζ·εσθω
Pl1st
2ndασπαζεσθεασπαζ·εσθε
3rdασπαζεσθωσαν, ασπαζεσθωνασπαζ·εσθωσαν, ασπαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασπαζεσθαι[GNT]​ασπαζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασπαζομενηασπαζομενεασπαζ·ομεν·ηασπαζ·ομεν·ε
Nomασπαζομενοςασπαζ·ομεν·ος
Accασπαζομενηνασπαζομενονασπαζ·ομεν·ηνασπαζ·ομεν·ον
Datασπαζομενῃασπαζομενῳασπαζ·ομεν·ῃασπαζ·ομεν·ῳ
Genασπαζομενηςασπαζομενουασπαζ·ομεν·ηςασπαζ·ομεν·ου
PlVocασπαζομεναιασπαζομενοιασπαζομεναασπαζ·ομεν·αιασπαζ·ομεν·οιασπαζ·ομεν·α
Nom
Accασπαζομεναςασπαζομενουςασπαζ·ομεν·αςασπαζ·ομεν·ους
Datασπαζομεναιςασπαζομενοιςασπαζ·ομεν·αιςασπαζ·ομεν·οις
Genασπαζομενων[LXX]ασπαζομενων[LXX]ασπαζ·ομεν·ωνασπαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησπαζομηνε·ασπαζ·ομην
2ndησπαζουε·ασπαζ·ου
3rdησπαζετοε·ασπαζ·ετο
Pl1stησπαζομεθαε·ασπαζ·ομεθα
2ndησπαζεσθεε·ασπαζ·εσθε
3rdησπαζοντο[GNT]ε·ασπαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασπασομαιασπα·σομαι
2ndασπασῃ, ασπασει, ασπασεσαιασπα·σῃ, ασπα·σει classical, ασπα·σεσαι alt
3rdασπασεταιασπα·σεται
Pl1stασπασομεθαασπα·σομεθα
2ndασπασεσθεασπα·σεσθε
3rdασπασονταιασπα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασπασοιμηνασπα·σοιμην
2ndασπασοιοασπα·σοιο
3rdασπασοιτοασπα·σοιτο
Pl1stασπασοιμεθαασπα·σοιμεθα
2ndασπασοισθεασπα·σοισθε
3rdασπασοιντοασπα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασπασεσθαι​ασπα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασπασομενηασπασομενεασπα·σομεν·ηασπα·σομεν·ε
Nomασπασομενοςασπα·σομεν·ος
Accασπασομενηνασπασομενονασπα·σομεν·ηνασπα·σομεν·ον
Datασπασομενῃασπασομενῳασπα·σομεν·ῃασπα·σομεν·ῳ
Genασπασομενηςασπασομενουασπα·σομεν·ηςασπα·σομεν·ου
PlVocασπασομεναιασπασομενοιασπασομεναασπα·σομεν·αιασπα·σομεν·οιασπα·σομεν·α
Nom
Accασπασομεναςασπασομενους[LXX]ασπα·σομεν·αςασπα·σομεν·ους
Datασπασομεναιςασπασομενοιςασπα·σομεν·αιςασπα·σομεν·οις
Genασπασομενωνασπασομενωνασπα·σομεν·ωνασπα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησπασαμηνε·ασπα·σαμην
2ndησπασωε·ασπα·σω
3rdησπασατο[GNT][LXX]ε·ασπα·σατο
Pl1stησπασαμεθαε·ασπα·σαμεθα
2ndησπασασθεε·ασπα·σασθε
3rdησπασαντο[LXX]ε·ασπα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασπασωμαιασπα·σωμαι
2ndασπασῃασπα·σῃ
3rdασπασηταιασπα·σηται
Pl1stασπασωμεθαασπα·σωμεθα
2ndασπασησθε[GNT]ασπα·σησθε
3rdασπασωνταιασπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stασπασαιμηνασπα·σαιμην
2ndασπασαιοασπα·σαιο
3rdασπασαιτοασπα·σαιτο
Pl1stασπασαιμεθαασπα·σαιμεθα
2ndασπασαισθεασπα·σαισθε
3rdασπασαιντοασπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndασπασαι[GNT]ασπα·σαι
3rdασπασασθωασπα·σασθω
Pl1st
2ndασπασασθε[GNT]ασπα·σασθε
3rdασπασασθωσαν, ασπασασθωνασπα·σασθωσαν, ασπα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ασπασασθαι[LXX]​ασπα·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασπασαμενηασπασαμενεασπα·σαμεν·ηασπα·σαμεν·ε
Nomασπασαμενος[GNT]ασπα·σαμεν·ος
Accασπασαμενηνασπασαμενονασπα·σαμεν·ηνασπα·σαμεν·ον
Datασπασαμενῃασπασαμενῳασπα·σαμεν·ῃασπα·σαμεν·ῳ
Genασπασαμενηςασπασαμενουασπα·σαμεν·ηςασπα·σαμεν·ου
PlVocασπασαμεναιασπασαμενοι[GNT]ασπασαμεναασπα·σαμεν·αιασπα·σαμεν·οιασπα·σαμεν·α
Nom
Accασπασαμεναςασπασαμενουςασπα·σαμεν·αςασπα·σαμεν·ους
Datασπασαμεναιςασπασαμενοιςασπα·σαμεν·αιςασπα·σαμεν·οις
Genασπασαμενωνασπασαμενωνασπα·σαμεν·ωνασπα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 14-Jul-2020 09:55:21 EDT