αρκεω • ARKEW • arkeō

ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρκωαρκ(ε)·ωαρκουμαιαρκ(ε)·ομαι
2ndαρκειςαρκ(ε)·ειςαρκῃ, αρκει[GNT][LXX], αρκεισαιαρκ(ε)·ῃ, αρκ(ε)·ει classical, αρκ(ε)·εσαι alt
3rdαρκει[GNT][LXX]αρκ(ε)·ειαρκειταιαρκ(ε)·εται
Pl1stαρκουμεναρκ(ε)·ομεναρκουμεθααρκ(ε)·ομεθα
2ndαρκειτεαρκ(ε)·ετεαρκεισθε[GNT]αρκ(ε)·εσθε
3rdαρκουσιν[GNT], αρκουσιαρκ(ε)·ουσι(ν), αρκ(ε)·ουσι(ν)αρκουνταιαρκ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρκωαρκ(ε)·ωαρκωμαιαρκ(ε)·ωμαι
2ndαρκῃςαρκ(ε)·ῃςαρκῃαρκ(ε)·ῃ
3rdαρκῃαρκ(ε)·ῃαρκηταιαρκ(ε)·ηται
Pl1stαρκωμεναρκ(ε)·ωμεναρκωμεθααρκ(ε)·ωμεθα
2ndαρκητεαρκ(ε)·ητεαρκησθεαρκ(ε)·ησθε
3rdαρκωσιν, αρκωσιαρκ(ε)·ωσι(ν)αρκωνταιαρκ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρκοιμιαρκ(ε)·οιμιαρκοιμηναρκ(ε)·οιμην
2ndαρκοις[LXX]αρκ(ε)·οιςαρκοιοαρκ(ε)·οιο
3rdαρκοι[LXX]αρκ(ε)·οιαρκοιτοαρκ(ε)·οιτο
Pl1stαρκοιμεναρκ(ε)·οιμεναρκοιμεθααρκ(ε)·οιμεθα
2ndαρκοιτεαρκ(ε)·οιτεαρκοισθεαρκ(ε)·οισθε
3rdαρκοιεν, αρκοισαναρκ(ε)·οιεν, αρκ(ε)·οισαν altαρκοιντοαρκ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρκει[GNT][LXX]αρκ(ε)·εαρκου[GNT][LXX]αρκ(ε)·ου
3rdαρκειτωαρκ(ε)·ετωαρκεισθωαρκ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαρκειτεαρκ(ε)·ετεαρκεισθε[GNT]αρκ(ε)·εσθε
3rdαρκειτωσαν, αρκουντωναρκ(ε)·ετωσαν, αρκ(ε)·οντων classicalαρκεισθωσαν, αρκεισθωναρκ(ε)·εσθωσαν, αρκ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρκειν​αρκ(ε)·ειν​αρκεισθαι​αρκ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρκουσααρκουν[LXX]αρκ(ε)·ουσ·ααρκ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαρκων[LXX]αρκ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαρκουσαναρκουντααρκ(ε)·ουσ·αναρκ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαρκουσῃαρκουντιαρκ(ε)·ουσ·ῃαρκ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαρκουσηςαρκουντοςαρκ(ε)·ουσ·ηςαρκ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαρκουσαιαρκουντεςαρκουντααρκ(ε)·ουσ·αιαρκ(ε)·ο[υ]ντ·εςαρκ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαρκουσαςαρκουνταςαρκ(ε)·ουσ·αςαρκ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαρκουσαιςαρκουσι, αρκουσιν[GNT]αρκ(ε)·ουσ·αιςαρκ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αρκ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαρκουσωναρκουντωναρκ(ε)·ουσ·ωναρκ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρκουμενηαρκουμενεαρκ(ε)·ομεν·ηαρκ(ε)·ομεν·ε
Nomαρκουμενος[GNT]αρκ(ε)·ομεν·ος
Accαρκουμενηναρκουμενοναρκ(ε)·ομεν·ηναρκ(ε)·ομεν·ον
Datαρκουμενῃαρκουμενῳαρκ(ε)·ομεν·ῃαρκ(ε)·ομεν·ῳ
Genαρκουμενηςαρκουμενουαρκ(ε)·ομεν·ηςαρκ(ε)·ομεν·ου
PlVocαρκουμεναιαρκουμενοι[GNT]αρκουμενααρκ(ε)·ομεν·αιαρκ(ε)·ομεν·οιαρκ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαρκουμεναςαρκουμενουςαρκ(ε)·ομεν·αςαρκ(ε)·ομεν·ους
Datαρκουμεναιςαρκουμενοιςαρκ(ε)·ομεν·αιςαρκ(ε)·ομεν·οις
Genαρκουμενωναρκουμενωναρκ(ε)·ομεν·ωναρκ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκουνε·αρκ(ε)·ονηρκουμηνε·αρκ(ε)·ομην
2ndηρκειςε·αρκ(ε)·εςηρκουε·αρκ(ε)·ου
3rdηρκειε·αρκ(ε)·εηρκειτοε·αρκ(ε)·ετο
Pl1stηρκουμενε·αρκ(ε)·ομενηρκουμεθαε·αρκ(ε)·ομεθα
2ndηρκειτεε·αρκ(ε)·ετεηρκεισθεε·αρκ(ε)·εσθε
3rdηρκουν, ηρκουσανε·αρκ(ε)·ον, ε·αρκ(ε)·οσαν altηρκουντοε·αρκ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρκεσωαρκε·σωαρκεσομαιαρκε·σομαι
2ndαρκεσειςαρκε·σειςαρκεσῃ[GNT], αρκεσει[LXX], αρκεσεσαιαρκε·σῃ, αρκε·σει classical, αρκε·σεσαι alt
3rdαρκεσει[LXX]αρκε·σειαρκεσεταιαρκε·σεται
Pl1stαρκεσομεναρκε·σομεναρκεσομεθααρκε·σομεθα
2ndαρκεσετεαρκε·σετεαρκεσεσθεαρκε·σεσθε
3rdαρκεσουσιν[LXX], αρκεσουσιαρκε·σουσι(ν), αρκε·σουσι(ν)αρκεσονταιαρκε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρκεσοιμιαρκε·σοιμιαρκεσοιμηναρκε·σοιμην
2ndαρκεσοιςαρκε·σοιςαρκεσοιοαρκε·σοιο
3rdαρκεσοιαρκε·σοιαρκεσοιτοαρκε·σοιτο
Pl1stαρκεσοιμεναρκε·σοιμεναρκεσοιμεθααρκε·σοιμεθα
2ndαρκεσοιτεαρκε·σοιτεαρκεσοισθεαρκε·σοισθε
3rdαρκεσοιεναρκε·σοιεναρκεσοιντοαρκε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρκεσειν​αρκε·σειν​αρκεσεσθαι​αρκε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρκεσουσααρκεσοναρκε·σουσ·ααρκε·σο[υ]ν[τ]
Nomαρκεσωναρκε·σο[υ]ν[τ]·^
Accαρκεσουσαναρκεσοντααρκε·σουσ·αναρκε·σο[υ]ντ·α
Datαρκεσουσῃαρκεσοντιαρκε·σουσ·ῃαρκε·σο[υ]ντ·ι
Genαρκεσουσηςαρκεσοντοςαρκε·σουσ·ηςαρκε·σο[υ]ντ·ος
PlVocαρκεσουσαιαρκεσοντεςαρκεσοντααρκε·σουσ·αιαρκε·σο[υ]ντ·εςαρκε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαρκεσουσαςαρκεσονταςαρκε·σουσ·αςαρκε·σο[υ]ντ·ας
Datαρκεσουσαιςαρκεσουσι, αρκεσουσιν[LXX]αρκε·σουσ·αιςαρκε·σου[ντ]·σι(ν), αρκε·σου[ντ]·σι(ν)
Genαρκεσουσωναρκεσοντωναρκε·σουσ·ωναρκε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρκεσομενηαρκεσομενεαρκε·σομεν·ηαρκε·σομεν·ε
Nomαρκεσομενοςαρκε·σομεν·ος
Accαρκεσομενηναρκεσομενοναρκε·σομεν·ηναρκε·σομεν·ον
Datαρκεσομενῃαρκεσομενῳαρκε·σομεν·ῃαρκε·σομεν·ῳ
Genαρκεσομενηςαρκεσομενουαρκε·σομεν·ηςαρκε·σομεν·ου
PlVocαρκεσομεναιαρκεσομενοιαρκεσομενααρκε·σομεν·αιαρκε·σομεν·οιαρκε·σομεν·α
Nom
Accαρκεσομεναςαρκεσομενουςαρκε·σομεν·αςαρκε·σομεν·ους
Datαρκεσομεναιςαρκεσομενοιςαρκε·σομεν·αιςαρκε·σομεν·οις
Genαρκεσομενωναρκεσομενωναρκε·σομεν·ωναρκε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκεσαε·αρκε·σαηρκεσαμηνε·αρκε·σαμην
2ndηρκεσαςε·αρκε·σαςηρκεσωε·αρκε·σω
3rdηρκεσεν[LXX], ηρκεσεε·αρκε·σε(ν), ε·αρκε·σε(ν)ηρκεσατοε·αρκε·σατο
Pl1stηρκεσαμενε·αρκε·σαμενηρκεσαμεθαε·αρκε·σαμεθα
2ndηρκεσατεε·αρκε·σατεηρκεσασθεε·αρκε·σασθε
3rdηρκεσανε·αρκε·σανηρκεσαντοε·αρκε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρκεσωαρκε·σωαρκεσωμαιαρκε·σωμαι
2ndαρκεσῃςαρκε·σῃςαρκεσῃ[GNT]αρκε·σῃ
3rdαρκεσῃ[GNT]αρκε·σῃαρκεσηταιαρκε·σηται
Pl1stαρκεσωμεναρκε·σωμεναρκεσωμεθααρκε·σωμεθα
2ndαρκεσητεαρκε·σητεαρκεσησθεαρκε·σησθε
3rdαρκεσωσιν, αρκεσωσιαρκε·σωσι(ν)αρκεσωνταιαρκε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρκεσαιμιαρκε·σαιμιαρκεσαιμηναρκε·σαιμην
2ndαρκεσαις, αρκεσειαςαρκε·σαις, αρκε·σειας classicalαρκεσαιοαρκε·σαιο
3rdαρκεσαι, αρκεσειεαρκε·σαι, αρκε·σειε classicalαρκεσαιτοαρκε·σαιτο
Pl1stαρκεσαιμεναρκε·σαιμεναρκεσαιμεθααρκε·σαιμεθα
2ndαρκεσαιτεαρκε·σαιτεαρκεσαισθεαρκε·σαισθε
3rdαρκεσαιεν, αρκεσαισαν, αρκεσειαν, αρκεσειεναρκε·σαιεν, αρκε·σαισαν alt, αρκε·σειαν classical, αρκε·σειεν classicalαρκεσαιντοαρκε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρκεσοναρκε·σοναρκεσαιαρκε·σαι
3rdαρκεσατωαρκε·σατωαρκεσασθωαρκε·σασθω
Pl1st
2ndαρκεσατεαρκε·σατεαρκεσασθεαρκε·σασθε
3rdαρκεσατωσαν, αρκεσαντωναρκε·σατωσαν, αρκε·σαντων classicalαρκεσασθωσαν, αρκεσασθωναρκε·σασθωσαν, αρκε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρκεσαι​αρκε·σαι​αρκεσασθαι​αρκε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρκεσασααρκεσαςαρκεσαναρκε·σασ·ααρκε·σα[ντ]·ςαρκε·σαν[τ]
Nom
Accαρκεσασαναρκεσαντααρκε·σασ·αναρκε·σαντ·α
Datαρκεσασῃαρκεσαντιαρκε·σασ·ῃαρκε·σαντ·ι
Genαρκεσασηςαρκεσαντοςαρκε·σασ·ηςαρκε·σαντ·ος
PlVocαρκεσασαιαρκεσαντεςαρκεσαντααρκε·σασ·αιαρκε·σαντ·εςαρκε·σαντ·α
Nom
Accαρκεσασαςαρκεσανταςαρκε·σασ·αςαρκε·σαντ·ας
Datαρκεσασαιςαρκεσασι, αρκεσασιναρκε·σασ·αιςαρκε·σα[ντ]·σι(ν)
Genαρκεσασωναρκεσαντωναρκε·σασ·ωναρκε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρκεσαμενηαρκεσαμενεαρκε·σαμεν·ηαρκε·σαμεν·ε
Nomαρκεσαμενοςαρκε·σαμεν·ος
Accαρκεσαμενηναρκεσαμενοναρκε·σαμεν·ηναρκε·σαμεν·ον
Datαρκεσαμενῃαρκεσαμενῳαρκε·σαμεν·ῃαρκε·σαμεν·ῳ
Genαρκεσαμενηςαρκεσαμενουαρκε·σαμεν·ηςαρκε·σαμεν·ου
PlVocαρκεσαμεναιαρκεσαμενοιαρκεσαμενααρκε·σαμεν·αιαρκε·σαμεν·οιαρκε·σαμεν·α
Nom
Accαρκεσαμεναςαρκεσαμενουςαρκε·σαμεν·αςαρκε·σαμεν·ους
Datαρκεσαμεναιςαρκεσαμενοιςαρκε·σαμεν·αιςαρκε·σαμεν·οις
Genαρκεσαμενωναρκεσαμενωναρκε·σαμεν·ωναρκε·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηρκεσθηνε·αρκεσ·θην
2ndηρκεσθηςε·αρκεσ·θης
3rdηρκεσθη[LXX]ε·αρκεσ·θη
Pl1stηρκεσθημενε·αρκεσ·θημεν
2ndηρκεσθητεε·αρκεσ·θητε
3rdηρκεσθησανε·αρκεσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαρκεσθησομαιαρκεσ·θησομαι
2ndαρκεσθησῃ, αρκεσθησειαρκεσ·θησῃ, αρκεσ·θησει classical
3rdαρκεσθησεταιαρκεσ·θησεται
Pl1stαρκεσθησομεθα[GNT]αρκεσ·θησομεθα
2ndαρκεσθησεσθεαρκεσ·θησεσθε
3rdαρκεσθησονταιαρκεσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαρκεσθωαρκεσ·θω
2ndαρκεσθῃςαρκεσ·θῃς
3rdαρκεσθῃαρκεσ·θῃ
Pl1stαρκεσθωμεναρκεσ·θωμεν
2ndαρκεσθητεαρκεσ·θητε
3rdαρκεσθωσιν, αρκεσθωσιαρκεσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαρκεσθειηναρκεσ·θειην
2ndαρκεσθειηςαρκεσ·θειης
3rdαρκεσθειηαρκεσ·θειη
Pl1stαρκεσθειημεν, αρκεσθειμεναρκεσ·θειημεν, αρκεσ·θειμεν classical
2ndαρκεσθειητε, αρκεσθειτεαρκεσ·θειητε, αρκεσ·θειτε classical
3rdαρκεσθειησαν, αρκεσθειεναρκεσ·θειησαν, αρκεσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαρκεσθησοιμηναρκεσ·θησοιμην
2ndαρκεσθησοιοαρκεσ·θησοιο
3rdαρκεσθησοιτοαρκεσ·θησοιτο
Pl1stαρκεσθησοιμεθααρκεσ·θησοιμεθα
2ndαρκεσθησοισθεαρκεσ·θησοισθε
3rdαρκεσθησοιντοαρκεσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρκεσθητιαρκεσ·θητι
3rdαρκεσθητωαρκεσ·θητω
Pl1st
2ndαρκεσθητεαρκεσ·θητε
3rdαρκεσθητωσαν, αρκεσθεντωναρκεσ·θητωσαν, αρκεσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αρκεσθηναι​αρκεσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αρκεσθησεσθαι​αρκεσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρκεσθεισααρκεσθεις[LXX]αρκεσθεναρκεσ·θεισ·ααρκεσ·θει[ντ]·ςαρκεσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαρκεσθεισαναρκεσθεντααρκεσ·θεισ·αναρκεσ·θε[ι]ντ·α
Datαρκεσθεισῃαρκεσθεντιαρκεσ·θεισ·ῃαρκεσ·θε[ι]ντ·ι
Genαρκεσθεισηςαρκεσθεντοςαρκεσ·θεισ·ηςαρκεσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαρκεσθεισαιαρκεσθεντεςαρκεσθεντααρκεσ·θεισ·αιαρκεσ·θε[ι]ντ·εςαρκεσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαρκεσθεισαςαρκεσθενταςαρκεσ·θεισ·αςαρκεσ·θε[ι]ντ·ας
Datαρκεσθεισαιςαρκεσθεισι, αρκεσθεισιναρκεσ·θεισ·αιςαρκεσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαρκεσθεισωναρκεσθεντωναρκεσ·θεισ·ωναρκεσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρκεσθησομενηαρκεσθησομενεαρκεσ·θησομεν·ηαρκεσ·θησομεν·ε
Nomαρκεσθησομενοςαρκεσ·θησομεν·ος
Accαρκεσθησομενηναρκεσθησομενοναρκεσ·θησομεν·ηναρκεσ·θησομεν·ον
Datαρκεσθησομενῃαρκεσθησομενῳαρκεσ·θησομεν·ῃαρκεσ·θησομεν·ῳ
Genαρκεσθησομενηςαρκεσθησομενουαρκεσ·θησομεν·ηςαρκεσ·θησομεν·ου
PlVocαρκεσθησομεναιαρκεσθησομενοιαρκεσθησομενααρκεσ·θησομεν·αιαρκεσ·θησομεν·οιαρκεσ·θησομεν·α
Nom
Accαρκεσθησομεναςαρκεσθησομενουςαρκεσ·θησομεν·αςαρκεσ·θησομεν·ους
Datαρκεσθησομεναιςαρκεσθησομενοιςαρκεσ·θησομεν·αιςαρκεσ·θησομεν·οις
Genαρκεσθησομενωναρκεσθησομενωναρκεσ·θησομεν·ωναρκεσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 12:37:12 EDT