Αρετας • hARETAS • Haretas

Ἁρέτας v.l. Ἀ-, -α, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαρετα[GNT]αρετ·α
Nomαρετας[GNT][LXX]αρετ·ας
Accαρεταν[LXX]αρετ·αν
Datαρετᾳαρετ·ᾳ
Genαρετα[GNT]αρετ·α
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 02:51:35 EST