αποφαινω • APOFAINW • apophainō

ἀπο·φαίνω [LXX] (-, -, απο+φην·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπεφηνααπο·ε·φην·[σ]ααπεφηναμηναπο·ε·φην·[σ]αμην
2ndαπεφηναςαπο·ε·φην·[σ]αςαπεφηνωαπο·ε·φην·[σ]ω
3rdαπεφηνεν[LXX], απεφηνεαπο·ε·φην·[σ]ε(ν), απο·ε·φην·[σ]ε(ν)απεφηνατο[LXX]απο·ε·φην·[σ]ατο
Pl1stαπεφηναμεναπο·ε·φην·[σ]αμεναπεφηναμεθααπο·ε·φην·[σ]αμεθα
2ndαπεφηνατεαπο·ε·φην·[σ]ατεαπεφηνασθεαπο·ε·φην·[σ]ασθε
3rdαπεφηναναπο·ε·φην·[σ]αναπεφηναντοαπο·ε·φην·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποφηνωαπο·φην·[σ]ωαποφηνωμαιαπο·φην·[σ]ωμαι
2ndαποφηνῃςαπο·φην·[σ]ῃςαποφηνῃαπο·φην·[σ]ῃ
3rdαποφηνῃαπο·φην·[σ]ῃαποφηνηταιαπο·φην·[σ]ηται
Pl1stαποφηνωμεναπο·φην·[σ]ωμεναποφηνωμεθααπο·φην·[σ]ωμεθα
2ndαποφηνητεαπο·φην·[σ]ητεαποφηνησθεαπο·φην·[σ]ησθε
3rdαποφηνωσιν, αποφηνωσιαπο·φην·[σ]ωσι(ν)αποφηνωνταιαπο·φην·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποφηναιμιαπο·φην·[σ]αιμιαποφηναιμηναπο·φην·[σ]αιμην
2ndαποφηναις, αποφηνειαςαπο·φην·[σ]αις, απο·φην·[σ]ειας classicalαποφηναιοαπο·φην·[σ]αιο
3rdαποφηναι[LXX], αποφηνειεαπο·φην·[σ]αι, απο·φην·[σ]ειε classicalαποφηναιτοαπο·φην·[σ]αιτο
Pl1stαποφηναιμεναπο·φην·[σ]αιμεναποφηναιμεθααπο·φην·[σ]αιμεθα
2ndαποφηναιτεαπο·φην·[σ]αιτεαποφηναισθεαπο·φην·[σ]αισθε
3rdαποφηναιεν, αποφηναισαν, αποφηνειαν, αποφηνειεναπο·φην·[σ]αιεν, απο·φην·[σ]αισαν alt, απο·φην·[σ]ειαν classical, απο·φην·[σ]ειεν classicalαποφηναιντοαπο·φην·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποφηνοναπο·φην·[σ]οναποφηναι[LXX]απο·φην·[σ]αι
3rdαποφηνατωαπο·φην·[σ]ατωαποφηνασθωαπο·φην·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαποφηνατεαπο·φην·[σ]ατεαποφηνασθεαπο·φην·[σ]ασθε
3rdαποφηνατωσαν, αποφηναντωναπο·φην·[σ]ατωσαν, απο·φην·[σ]αντων classicalαποφηνασθωσαν, αποφηνασθωναπο·φην·[σ]ασθωσαν, απο·φην·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποφηναι[LXX]​απο·φην·[σ]αιαποφηνασθαι​απο·φην·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποφηνασααποφηναςαποφηναναπο·φην·[σ]ασ·ααπο·φην·[σ]α[ντ]·ςαπο·φην·[σ]αν[τ]
Nom
Accαποφηνασαναποφηναντααπο·φην·[σ]ασ·αναπο·φην·[σ]αντ·α
Datαποφηνασῃαποφηναντιαπο·φην·[σ]ασ·ῃαπο·φην·[σ]αντ·ι
Genαποφηνασηςαποφηναντοςαπο·φην·[σ]ασ·ηςαπο·φην·[σ]αντ·ος
PlVocαποφηνασαιαποφηναντεςαποφηναντααπο·φην·[σ]ασ·αιαπο·φην·[σ]αντ·εςαπο·φην·[σ]αντ·α
Nom
Accαποφηνασαςαποφηνανταςαπο·φην·[σ]ασ·αςαπο·φην·[σ]αντ·ας
Datαποφηνασαιςαποφηνασι, αποφηνασιναπο·φην·[σ]ασ·αιςαπο·φην·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαποφηνασωναποφηναντωναπο·φην·[σ]ασ·ωναπο·φην·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποφηναμενηαποφηναμενεαπο·φην·[σ]αμεν·ηαπο·φην·[σ]αμεν·ε
Nomαποφηναμενοςαπο·φην·[σ]αμεν·ος
Accαποφηναμενηναποφηναμενοναπο·φην·[σ]αμεν·ηναπο·φην·[σ]αμεν·ον
Datαποφηναμενῃαποφηναμενῳαπο·φην·[σ]αμεν·ῃαπο·φην·[σ]αμεν·ῳ
Genαποφηναμενηςαποφηναμενουαπο·φην·[σ]αμεν·ηςαπο·φην·[σ]αμεν·ου
PlVocαποφηναμεναιαποφηναμενοιαποφηναμενααπο·φην·[σ]αμεν·αιαπο·φην·[σ]αμεν·οιαπο·φην·[σ]αμεν·α
Nom
Accαποφηναμεναςαποφηναμενουςαπο·φην·[σ]αμεν·αςαπο·φην·[σ]αμεν·ους
Datαποφηναμεναιςαποφηναμενοιςαπο·φην·[σ]αμεν·αιςαπο·φην·[σ]αμεν·οις
Genαποφηναμενων[LXX]αποφηναμενων[LXX]απο·φην·[σ]αμεν·ωναπο·φην·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:42:21 EDT