αποτινασσω • APOTINASSW • apotinassō

ἀπο·τινάσσω (απο+τινασσ-, απο+τιναξ-, απο+τιναξ-, -, απο+τετινασσ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτινασσωαπο·τινασσ·ωαποτινασσομαιαπο·τινασσ·ομαι
2ndαποτινασσειςαπο·τινασσ·ειςαποτινασσῃ, αποτινασσει, αποτινασσεσαιαπο·τινασσ·ῃ, απο·τινασσ·ει classical, απο·τινασσ·εσαι alt
3rdαποτινασσειαπο·τινασσ·ειαποτινασσεταιαπο·τινασσ·εται
Pl1stαποτινασσομεναπο·τινασσ·ομεναποτινασσομεθααπο·τινασσ·ομεθα
2ndαποτινασσετε[GNT]απο·τινασσ·ετεαποτινασσεσθεαπο·τινασσ·εσθε
3rdαποτινασσουσιν, αποτινασσουσιαπο·τινασσ·ουσι(ν)αποτινασσονταιαπο·τινασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτινασσωαπο·τινασσ·ωαποτινασσωμαιαπο·τινασσ·ωμαι
2ndαποτινασσῃςαπο·τινασσ·ῃςαποτινασσῃαπο·τινασσ·ῃ
3rdαποτινασσῃαπο·τινασσ·ῃαποτινασσηταιαπο·τινασσ·ηται
Pl1stαποτινασσωμεναπο·τινασσ·ωμεναποτινασσωμεθααπο·τινασσ·ωμεθα
2ndαποτινασσητεαπο·τινασσ·ητεαποτινασσησθεαπο·τινασσ·ησθε
3rdαποτινασσωσιν, αποτινασσωσιαπο·τινασσ·ωσι(ν)αποτινασσωνταιαπο·τινασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτινασσοιμιαπο·τινασσ·οιμιαποτινασσοιμηναπο·τινασσ·οιμην
2ndαποτινασσοιςαπο·τινασσ·οιςαποτινασσοιοαπο·τινασσ·οιο
3rdαποτινασσοιαπο·τινασσ·οιαποτινασσοιτοαπο·τινασσ·οιτο
Pl1stαποτινασσοιμεναπο·τινασσ·οιμεναποτινασσοιμεθααπο·τινασσ·οιμεθα
2ndαποτινασσοιτεαπο·τινασσ·οιτεαποτινασσοισθεαπο·τινασσ·οισθε
3rdαποτινασσοιεν, αποτινασσοισαναπο·τινασσ·οιεν, απο·τινασσ·οισαν altαποτινασσοιντοαπο·τινασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποτινασσεαπο·τινασσ·εαποτινασσουαπο·τινασσ·ου
3rdαποτινασσετωαπο·τινασσ·ετωαποτινασσεσθωαπο·τινασσ·εσθω
Pl1st
2ndαποτινασσετε[GNT]απο·τινασσ·ετεαποτινασσεσθεαπο·τινασσ·εσθε
3rdαποτινασσετωσαν, αποτινασσοντωναπο·τινασσ·ετωσαν, απο·τινασσ·οντων classicalαποτινασσεσθωσαν, αποτινασσεσθωναπο·τινασσ·εσθωσαν, απο·τινασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτινασσειν​απο·τινασσ·ειν​αποτινασσεσθαι​απο·τινασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτινασσουσααποτινασσοναπο·τινασσ·ουσ·ααπο·τινασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomαποτινασσωναπο·τινασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαποτινασσουσαναποτινασσοντααπο·τινασσ·ουσ·αναπο·τινασσ·ο[υ]ντ·α
Datαποτινασσουσῃαποτινασσοντιαπο·τινασσ·ουσ·ῃαπο·τινασσ·ο[υ]ντ·ι
Genαποτινασσουσηςαποτινασσοντοςαπο·τινασσ·ουσ·ηςαπο·τινασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαποτινασσουσαιαποτινασσοντεςαποτινασσοντααπο·τινασσ·ουσ·αιαπο·τινασσ·ο[υ]ντ·εςαπο·τινασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαποτινασσουσαςαποτινασσονταςαπο·τινασσ·ουσ·αςαπο·τινασσ·ο[υ]ντ·ας
Datαποτινασσουσαιςαποτινασσουσι, αποτινασσουσιναπο·τινασσ·ουσ·αιςαπο·τινασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαποτινασσουσωναποτινασσοντωναπο·τινασσ·ουσ·ωναπο·τινασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτινασσομενηαποτινασσομενεαπο·τινασσ·ομεν·ηαπο·τινασσ·ομεν·ε
Nomαποτινασσομενοςαπο·τινασσ·ομεν·ος
Accαποτινασσομενηναποτινασσομενοναπο·τινασσ·ομεν·ηναπο·τινασσ·ομεν·ον
Datαποτινασσομενῃαποτινασσομενῳαπο·τινασσ·ομεν·ῃαπο·τινασσ·ομεν·ῳ
Genαποτινασσομενηςαποτινασσομενουαπο·τινασσ·ομεν·ηςαπο·τινασσ·ομεν·ου
PlVocαποτινασσομεναιαποτινασσομενοιαποτινασσομενααπο·τινασσ·ομεν·αιαπο·τινασσ·ομεν·οιαπο·τινασσ·ομεν·α
Nom
Accαποτινασσομεναςαποτινασσομενουςαπο·τινασσ·ομεν·αςαπο·τινασσ·ομεν·ους
Datαποτινασσομεναιςαποτινασσομενοιςαπο·τινασσ·ομεν·αιςαπο·τινασσ·ομεν·οις
Genαποτινασσομενωναποτινασσομενωναπο·τινασσ·ομεν·ωναπο·τινασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπετινασσοναπο·ε·τινασσ·οναπετινασσομηναπο·ε·τινασσ·ομην
2ndαπετινασσεςαπο·ε·τινασσ·εςαπετινασσουαπο·ε·τινασσ·ου
3rdαπετινασσεν, απετινασσεαπο·ε·τινασσ·ε(ν)απετινασσετοαπο·ε·τινασσ·ετο
Pl1stαπετινασσομεναπο·ε·τινασσ·ομεναπετινασσομεθααπο·ε·τινασσ·ομεθα
2ndαπετινασσετεαπο·ε·τινασσ·ετεαπετινασσεσθεαπο·ε·τινασσ·εσθε
3rdαπετινασσον, απετινασσοσαναπο·ε·τινασσ·ον, απο·ε·τινασσ·οσαν altαπετινασσοντοαπο·ε·τινασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτιναξωαπο·τινασσ·σωαποτιναξομαι[LXX]απο·τινασσ·σομαι
2ndαποτιναξειςαπο·τινασσ·σειςαποτιναξῃ, αποτιναξει, αποτιναξεσαιαπο·τινασσ·σῃ, απο·τινασσ·σει classical, απο·τινασσ·σεσαι alt
3rdαποτιναξειαπο·τινασσ·σειαποτιναξεταιαπο·τινασσ·σεται
Pl1stαποτιναξομεναπο·τινασσ·σομεναποτιναξομεθααπο·τινασσ·σομεθα
2ndαποτιναξετεαπο·τινασσ·σετεαποτιναξεσθεαπο·τινασσ·σεσθε
3rdαποτιναξουσιν, αποτιναξουσιαπο·τινασσ·σουσι(ν)αποτιναξονταιαπο·τινασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτιναξοιμιαπο·τινασσ·σοιμιαποτιναξοιμηναπο·τινασσ·σοιμην
2ndαποτιναξοιςαπο·τινασσ·σοιςαποτιναξοιοαπο·τινασσ·σοιο
3rdαποτιναξοιαπο·τινασσ·σοιαποτιναξοιτοαπο·τινασσ·σοιτο
Pl1stαποτιναξοιμεναπο·τινασσ·σοιμεναποτιναξοιμεθααπο·τινασσ·σοιμεθα
2ndαποτιναξοιτεαπο·τινασσ·σοιτεαποτιναξοισθεαπο·τινασσ·σοισθε
3rdαποτιναξοιεναπο·τινασσ·σοιεναποτιναξοιντοαπο·τινασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτιναξειν​απο·τινασσ·σειν​αποτιναξεσθαι​απο·τινασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτιναξουσααποτιναξοναπο·τινασσ·σουσ·ααπο·τινασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomαποτιναξωναπο·τινασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαποτιναξουσαναποτιναξοντααπο·τινασσ·σουσ·αναπο·τινασσ·σο[υ]ντ·α
Datαποτιναξουσῃαποτιναξοντιαπο·τινασσ·σουσ·ῃαπο·τινασσ·σο[υ]ντ·ι
Genαποτιναξουσηςαποτιναξοντοςαπο·τινασσ·σουσ·ηςαπο·τινασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαποτιναξουσαιαποτιναξοντεςαποτιναξοντααπο·τινασσ·σουσ·αιαπο·τινασσ·σο[υ]ντ·εςαπο·τινασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαποτιναξουσαςαποτιναξονταςαπο·τινασσ·σουσ·αςαπο·τινασσ·σο[υ]ντ·ας
Datαποτιναξουσαιςαποτιναξουσι, αποτιναξουσιναπο·τινασσ·σουσ·αιςαπο·τινασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαποτιναξουσωναποτιναξοντωναπο·τινασσ·σουσ·ωναπο·τινασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτιναξομενηαποτιναξομενεαπο·τινασσ·σομεν·ηαπο·τινασσ·σομεν·ε
Nomαποτιναξομενοςαπο·τινασσ·σομεν·ος
Accαποτιναξομενηναποτιναξομενοναπο·τινασσ·σομεν·ηναπο·τινασσ·σομεν·ον
Datαποτιναξομενῃαποτιναξομενῳαπο·τινασσ·σομεν·ῃαπο·τινασσ·σομεν·ῳ
Genαποτιναξομενηςαποτιναξομενουαπο·τινασσ·σομεν·ηςαπο·τινασσ·σομεν·ου
PlVocαποτιναξομεναιαποτιναξομενοιαποτιναξομενααπο·τινασσ·σομεν·αιαπο·τινασσ·σομεν·οιαπο·τινασσ·σομεν·α
Nom
Accαποτιναξομεναςαποτιναξομενουςαπο·τινασσ·σομεν·αςαπο·τινασσ·σομεν·ους
Datαποτιναξομεναιςαποτιναξομενοιςαπο·τινασσ·σομεν·αιςαπο·τινασσ·σομεν·οις
Genαποτιναξομενωναποτιναξομενωναπο·τινασσ·σομεν·ωναπο·τινασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπετιναξααπο·ε·τινασσ·σααπετιναξαμηναπο·ε·τινασσ·σαμην
2ndαπετιναξαςαπο·ε·τινασσ·σαςαπετιναξωαπο·ε·τινασσ·σω
3rdαπετιναξεν[LXX], απετιναξεαπο·ε·τινασσ·σε(ν), απο·ε·τινασσ·σε(ν)απετιναξατοαπο·ε·τινασσ·σατο
Pl1stαπετιναξαμεναπο·ε·τινασσ·σαμεναπετιναξαμεθααπο·ε·τινασσ·σαμεθα
2ndαπετιναξατεαπο·ε·τινασσ·σατεαπετιναξασθεαπο·ε·τινασσ·σασθε
3rdαπετιναξαναπο·ε·τινασσ·σαναπετιναξαντοαπο·ε·τινασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτιναξωαπο·τινασσ·σωαποτιναξωμαιαπο·τινασσ·σωμαι
2ndαποτιναξῃςαπο·τινασσ·σῃςαποτιναξῃαπο·τινασσ·σῃ
3rdαποτιναξῃαπο·τινασσ·σῃαποτιναξηταιαπο·τινασσ·σηται
Pl1stαποτιναξωμεναπο·τινασσ·σωμεναποτιναξωμεθααπο·τινασσ·σωμεθα
2ndαποτιναξητεαπο·τινασσ·σητεαποτιναξησθεαπο·τινασσ·σησθε
3rdαποτιναξωσιν, αποτιναξωσιαπο·τινασσ·σωσι(ν)αποτιναξωνταιαπο·τινασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτιναξαιμιαπο·τινασσ·σαιμιαποτιναξαιμηναπο·τινασσ·σαιμην
2ndαποτιναξαις, αποτιναξειαςαπο·τινασσ·σαις, απο·τινασσ·σειας classicalαποτιναξαιοαπο·τινασσ·σαιο
3rdαποτιναξαι, αποτιναξειεαπο·τινασσ·σαι, απο·τινασσ·σειε classicalαποτιναξαιτοαπο·τινασσ·σαιτο
Pl1stαποτιναξαιμεναπο·τινασσ·σαιμεναποτιναξαιμεθααπο·τινασσ·σαιμεθα
2ndαποτιναξαιτεαπο·τινασσ·σαιτεαποτιναξαισθεαπο·τινασσ·σαισθε
3rdαποτιναξαιεν, αποτιναξαισαν, αποτιναξειαν, αποτιναξειεναπο·τινασσ·σαιεν, απο·τινασσ·σαισαν alt, απο·τινασσ·σειαν classical, απο·τινασσ·σειεν classicalαποτιναξαιντοαπο·τινασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποτιναξοναπο·τινασσ·σοναποτιναξαιαπο·τινασσ·σαι
3rdαποτιναξατωαπο·τινασσ·σατωαποτιναξασθωαπο·τινασσ·σασθω
Pl1st
2ndαποτιναξατε[GNT]απο·τινασσ·σατεαποτιναξασθεαπο·τινασσ·σασθε
3rdαποτιναξατωσαν, αποτιναξαντωναπο·τινασσ·σατωσαν, απο·τινασσ·σαντων classicalαποτιναξασθωσαν, αποτιναξασθωναπο·τινασσ·σασθωσαν, απο·τινασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτιναξαι​απο·τινασσ·σαι​αποτιναξασθαι​απο·τινασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτιναξασααποτιναξας[GNT]αποτιναξαναπο·τινασσ·σασ·ααπο·τινασσ·σα[ντ]·ςαπο·τινασσ·σαν[τ]
Nom
Accαποτιναξασαναποτιναξαντααπο·τινασσ·σασ·αναπο·τινασσ·σαντ·α
Datαποτιναξασῃαποτιναξαντιαπο·τινασσ·σασ·ῃαπο·τινασσ·σαντ·ι
Genαποτιναξασηςαποτιναξαντοςαπο·τινασσ·σασ·ηςαπο·τινασσ·σαντ·ος
PlVocαποτιναξασαιαποτιναξαντεςαποτιναξαντααπο·τινασσ·σασ·αιαπο·τινασσ·σαντ·εςαπο·τινασσ·σαντ·α
Nom
Accαποτιναξασαςαποτιναξανταςαπο·τινασσ·σασ·αςαπο·τινασσ·σαντ·ας
Datαποτιναξασαιςαποτιναξασι, αποτιναξασιναπο·τινασσ·σασ·αιςαπο·τινασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαποτιναξασωναποτιναξαντωναπο·τινασσ·σασ·ωναπο·τινασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτιναξαμενηαποτιναξαμενεαπο·τινασσ·σαμεν·ηαπο·τινασσ·σαμεν·ε
Nomαποτιναξαμενοςαπο·τινασσ·σαμεν·ος
Accαποτιναξαμενηναποτιναξαμενοναπο·τινασσ·σαμεν·ηναπο·τινασσ·σαμεν·ον
Datαποτιναξαμενῃαποτιναξαμενῳαπο·τινασσ·σαμεν·ῃαπο·τινασσ·σαμεν·ῳ
Genαποτιναξαμενηςαποτιναξαμενουαπο·τινασσ·σαμεν·ηςαπο·τινασσ·σαμεν·ου
PlVocαποτιναξαμεναιαποτιναξαμενοιαποτιναξαμενααπο·τινασσ·σαμεν·αιαπο·τινασσ·σαμεν·οιαπο·τινασσ·σαμεν·α
Nom
Accαποτιναξαμεναςαποτιναξαμενουςαπο·τινασσ·σαμεν·αςαπο·τινασσ·σαμεν·ους
Datαποτιναξαμεναιςαποτιναξαμενοιςαπο·τινασσ·σαμεν·αιςαπο·τινασσ·σαμεν·οις
Genαποτιναξαμενωναποτιναξαμενωναπο·τινασσ·σαμεν·ωναπο·τινασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτετιναγμαιαπο·τετινασσ·μαι
2ndαποτετιναξαιαπο·τετινασσ·σαι
3rdαποτετινακται[LXX]απο·τετινασσ·ται
Pl1stαποτετιναγμεθααπο·τετινασσ·μεθα
2ndαποτετιναχθεαπο·τετινασσ·σθε
3rdαποτετιναχαταιαπο·τετινασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτετιναξομαιαπο·τετινασσ·σομαι
2ndαποτετιναξῃ, αποτετιναξειαπο·τετινασσ·σῃ, απο·τετινασσ·σει classical
3rdαποτετιναξεταιαπο·τετινασσ·σεται
Pl1stαποτετιναξομεθααπο·τετινασσ·σομεθα
2ndαποτετιναξεσθεαπο·τετινασσ·σεσθε
3rdαποτετιναξονταιαπο·τετινασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτετιναξοιμηναπο·τετινασσ·σοιμην
2ndαποτετιναξοιοαπο·τετινασσ·σοιο
3rdαποτετιναξοιτοαπο·τετινασσ·σοιτο
Pl1stαποτετιναξοιμεθααπο·τετινασσ·σοιμεθα
2ndαποτετιναξοισθεαπο·τετινασσ·σοισθε
3rdαποτετιναξοιντοαπο·τετινασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαποτετιναξοαπο·τετινασσ·σο
3rdαποτετιναχθωαπο·τετινασσ·σθω
Pl1st
2ndαποτετιναχθεαπο·τετινασσ·σθε
3rdαποτετιναχθωσαν, αποτετιναχθωναπο·τετινασσ·σθωσαν, απο·τετινασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτετιναχθαι​απο·τετινασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αποτετιναξεσθαι​απο·τετινασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαποτετιναγμενηαποτετιναγμενεαπο·τετινασσ·μεν·ηαπο·τετινασσ·μεν·ε
Nomαποτετιναγμενοςαπο·τετινασσ·μεν·ος
Accαποτετιναγμενηναποτετιναγμενοναπο·τετινασσ·μεν·ηναπο·τετινασσ·μεν·ον
Datαποτετιναγμενῃαποτετιναγμενῳαπο·τετινασσ·μεν·ῃαπο·τετινασσ·μεν·ῳ
Genαποτετιναγμενηςαποτετιναγμενουαπο·τετινασσ·μεν·ηςαπο·τετινασσ·μεν·ου
PlVocαποτετιναγμεναιαποτετιναγμενοιαποτετιναγμενααπο·τετινασσ·μεν·αιαπο·τετινασσ·μεν·οιαπο·τετινασσ·μεν·α
Nom
Accαποτετιναγμεναςαποτετιναγμενουςαπο·τετινασσ·μεν·αςαπο·τετινασσ·μεν·ους
Datαποτετιναγμεναιςαποτετιναγμενοιςαπο·τετινασσ·μεν·αιςαπο·τετινασσ·μεν·οις
Genαποτετιναγμενωναποτετιναγμενωναπο·τετινασσ·μεν·ωναπο·τετινασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπετετιναγμηναπο·ε·τετινασσ·μην
2ndαπετετιναξοαπο·ε·τετινασσ·σο
3rdαπετετινακτοαπο·ε·τετινασσ·το
Pl1stαπετετιναγμεθααπο·ε·τετινασσ·μεθα
2ndαπετετιναχθεαπο·ε·τετινασσ·σθε
3rdαπετετιναχατοαπο·ε·τετινασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαποτετιναγμηναπο·[ε]·τετινασσ·μην
2ndαποτετιναξοαπο·[ε]·τετινασσ·σο
3rdαποτετινακτοαπο·[ε]·τετινασσ·το
Pl1stαποτετιναγμεθααπο·[ε]·τετινασσ·μεθα
2ndαποτετιναχθεαπο·[ε]·τετινασσ·σθε
3rdαποτετιναχατοαπο·[ε]·τετινασσ·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Jan-2021 12:08:38 EST