αναθεμα • ANAQEMA • anathema

ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαναθεμα[GNT][LXX]αναθεμα[τ]
Nom
Acc
Datαναθεματι[GNT][LXX]αναθεματ·ι
Genαναθεματος[LXX]αναθεματ·ος
PlVocαναθεματααναθεματ·α
Nom
Acc
Datαναθεμασι, αναθεμασιναναθεμα[τ]·σι(ν)
Genαναθεματων[LXX]αναθεματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 30-Nov-2020 05:28:15 EST