ανταναπληροω • ANTANAPLHROW • antanaplēroō

ἀντ·ανα·πληρόω (αντανα+πληρ(ο)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταναπληρω[GNT]αντανα·πληρ(ο)·ωανταναπληρουμαιαντανα·πληρ(ο)·ομαι
2ndανταναπληροιςαντανα·πληρ(ο)·ειςανταναπληροι, ανταναπληρουσαιαντανα·πληρ(ο)·ῃ, αντανα·πληρ(ο)·ει classical, αντανα·πληρ(ο)·εσαι alt
3rdανταναπληροιαντανα·πληρ(ο)·ειανταναπληρουταιαντανα·πληρ(ο)·εται
Pl1stανταναπληρουμεναντανα·πληρ(ο)·ομενανταναπληρουμεθααντανα·πληρ(ο)·ομεθα
2ndανταναπληρουτεαντανα·πληρ(ο)·ετεανταναπληρουσθεαντανα·πληρ(ο)·εσθε
3rdανταναπληρουσιν, ανταναπληρουσιαντανα·πληρ(ο)·ουσι(ν)ανταναπληρουνταιαντανα·πληρ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταναπληρω[GNT]αντανα·πληρ(ο)·ωανταναπληρωμαιαντανα·πληρ(ο)·ωμαι
2ndανταναπληροιςαντανα·πληρ(ο)·ῃςανταναπληροιαντανα·πληρ(ο)·ῃ
3rdανταναπληροιαντανα·πληρ(ο)·ῃανταναπληρωταιαντανα·πληρ(ο)·ηται
Pl1stανταναπληρωμεναντανα·πληρ(ο)·ωμενανταναπληρωμεθααντανα·πληρ(ο)·ωμεθα
2ndανταναπληρωτεαντανα·πληρ(ο)·ητεανταναπληρωσθεαντανα·πληρ(ο)·ησθε
3rdανταναπληρωσιν, ανταναπληρωσιαντανα·πληρ(ο)·ωσι(ν)ανταναπληρωνταιαντανα·πληρ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταναπληροιμιαντανα·πληρ(ο)·οιμιανταναπληροιμηναντανα·πληρ(ο)·οιμην
2ndανταναπληροιςαντανα·πληρ(ο)·οιςανταναπληροιοαντανα·πληρ(ο)·οιο
3rdανταναπληροιαντανα·πληρ(ο)·οιανταναπληροιτοαντανα·πληρ(ο)·οιτο
Pl1stανταναπληροιμεναντανα·πληρ(ο)·οιμενανταναπληροιμεθααντανα·πληρ(ο)·οιμεθα
2ndανταναπληροιτεαντανα·πληρ(ο)·οιτεανταναπληροισθεαντανα·πληρ(ο)·οισθε
3rdανταναπληροιεν, ανταναπληροισαναντανα·πληρ(ο)·οιεν, αντανα·πληρ(ο)·οισαν altανταναπληροιντοαντανα·πληρ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταναπληρουαντανα·πληρ(ο)·εανταναπληρουαντανα·πληρ(ο)·ου
3rdανταναπληρουτωαντανα·πληρ(ο)·ετωανταναπληρουσθωαντανα·πληρ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndανταναπληρουτεαντανα·πληρ(ο)·ετεανταναπληρουσθεαντανα·πληρ(ο)·εσθε
3rdανταναπληρουτωσαν, ανταναπληρουντωναντανα·πληρ(ο)·ετωσαν, αντανα·πληρ(ο)·οντων classicalανταναπληρουσθωσαν, ανταναπληρουσθωναντανα·πληρ(ο)·εσθωσαν, αντανα·πληρ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταναπληρουν​αντανα·πληρ(ο)·ειν​ανταναπληρουσθαι​αντανα·πληρ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταναπληρουσαανταναπληρουναντανα·πληρ(ο)·ουσ·ααντανα·πληρ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomανταναπληρωναντανα·πληρ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανταναπληρουσανανταναπληρουντααντανα·πληρ(ο)·ουσ·αναντανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datανταναπληρουσῃανταναπληρουντιαντανα·πληρ(ο)·ουσ·ῃαντανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genανταναπληρουσηςανταναπληρουντοςαντανα·πληρ(ο)·ουσ·ηςαντανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανταναπληρουσαιανταναπληρουντεςανταναπληρουντααντανα·πληρ(ο)·ουσ·αιαντανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·εςαντανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανταναπληρουσαςανταναπληρουνταςαντανα·πληρ(ο)·ουσ·αςαντανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datανταναπληρουσαιςανταναπληρουσι, ανταναπληρουσιναντανα·πληρ(ο)·ουσ·αιςαντανα·πληρ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genανταναπληρουσωνανταναπληρουντωναντανα·πληρ(ο)·ουσ·ωναντανα·πληρ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταναπληρουμενηανταναπληρουμενεαντανα·πληρ(ο)·ομεν·ηαντανα·πληρ(ο)·ομεν·ε
Nomανταναπληρουμενοςαντανα·πληρ(ο)·ομεν·ος
Accανταναπληρουμενηνανταναπληρουμενοναντανα·πληρ(ο)·ομεν·ηναντανα·πληρ(ο)·ομεν·ον
Datανταναπληρουμενῃανταναπληρουμενῳαντανα·πληρ(ο)·ομεν·ῃαντανα·πληρ(ο)·ομεν·ῳ
Genανταναπληρουμενηςανταναπληρουμενουαντανα·πληρ(ο)·ομεν·ηςαντανα·πληρ(ο)·ομεν·ου
PlVocανταναπληρουμεναιανταναπληρουμενοιανταναπληρουμενααντανα·πληρ(ο)·ομεν·αιαντανα·πληρ(ο)·ομεν·οιαντανα·πληρ(ο)·ομεν·α
Nom
Accανταναπληρουμεναςανταναπληρουμενουςαντανα·πληρ(ο)·ομεν·αςαντανα·πληρ(ο)·ομεν·ους
Datανταναπληρουμεναιςανταναπληρουμενοιςαντανα·πληρ(ο)·ομεν·αιςαντανα·πληρ(ο)·ομεν·οις
Genανταναπληρουμενωνανταναπληρουμενωναντανα·πληρ(ο)·ομεν·ωναντανα·πληρ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανεπληρουναντανα·ε·πληρ(ο)·οναντανεπληρουμηναντανα·ε·πληρ(ο)·ομην
2ndαντανεπληρουςαντανα·ε·πληρ(ο)·εςαντανεπληρουαντανα·ε·πληρ(ο)·ου
3rdαντανεπληρουαντανα·ε·πληρ(ο)·εαντανεπληρουτοαντανα·ε·πληρ(ο)·ετο
Pl1stαντανεπληρουμεναντανα·ε·πληρ(ο)·ομεναντανεπληρουμεθααντανα·ε·πληρ(ο)·ομεθα
2ndαντανεπληρουτεαντανα·ε·πληρ(ο)·ετεαντανεπληρουσθεαντανα·ε·πληρ(ο)·εσθε
3rdαντανεπληρουν, αντανεπληρουσαναντανα·ε·πληρ(ο)·ον, αντανα·ε·πληρ(ο)·οσαν altαντανεπληρουντοαντανα·ε·πληρ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 12:08:57 EST