ανταναιρεω • ANTANAIREW • antanaireō

ἀντ·αν·αιρέω [LXX] (ανταν+αιρ(ε)-, ανταν+ελ(ε)·[σ]-, ανταν+ελ·[σ]- or 2nd ανταν+ελ-, -, -, ανταν+αιρε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταναιρωανταν·αιρ(ε)·ωανταναιρουμαιανταν·αιρ(ε)·ομαι
2ndανταναιρειςανταν·αιρ(ε)·ειςανταναιρῃ, ανταναιρει, ανταναιρεισαιανταν·αιρ(ε)·ῃ, ανταν·αιρ(ε)·ει classical, ανταν·αιρ(ε)·εσαι alt
3rdανταναιρειανταν·αιρ(ε)·ειανταναιρειται[LXX]ανταν·αιρ(ε)·εται
Pl1stανταναιρουμενανταν·αιρ(ε)·ομενανταναιρουμεθαανταν·αιρ(ε)·ομεθα
2ndανταναιρειτεανταν·αιρ(ε)·ετεανταναιρεισθεανταν·αιρ(ε)·εσθε
3rdανταναιρουσιν, ανταναιρουσιανταν·αιρ(ε)·ουσι(ν)ανταναιρουνταιανταν·αιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταναιρωανταν·αιρ(ε)·ωανταναιρωμαιανταν·αιρ(ε)·ωμαι
2ndανταναιρῃςανταν·αιρ(ε)·ῃςανταναιρῃανταν·αιρ(ε)·ῃ
3rdανταναιρῃανταν·αιρ(ε)·ῃανταναιρηταιανταν·αιρ(ε)·ηται
Pl1stανταναιρωμενανταν·αιρ(ε)·ωμενανταναιρωμεθαανταν·αιρ(ε)·ωμεθα
2ndανταναιρητεανταν·αιρ(ε)·ητεανταναιρησθεανταν·αιρ(ε)·ησθε
3rdανταναιρωσιν, ανταναιρωσιανταν·αιρ(ε)·ωσι(ν)ανταναιρωνταιανταν·αιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανταναιροιμιανταν·αιρ(ε)·οιμιανταναιροιμηνανταν·αιρ(ε)·οιμην
2ndανταναιροιςανταν·αιρ(ε)·οιςανταναιροιοανταν·αιρ(ε)·οιο
3rdανταναιροιανταν·αιρ(ε)·οιανταναιροιτοανταν·αιρ(ε)·οιτο
Pl1stανταναιροιμενανταν·αιρ(ε)·οιμενανταναιροιμεθαανταν·αιρ(ε)·οιμεθα
2ndανταναιροιτεανταν·αιρ(ε)·οιτεανταναιροισθεανταν·αιρ(ε)·οισθε
3rdανταναιροιεν, ανταναιροισανανταν·αιρ(ε)·οιεν, ανταν·αιρ(ε)·οισαν altανταναιροιντοανταν·αιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταναιρειανταν·αιρ(ε)·εανταναιρουανταν·αιρ(ε)·ου
3rdανταναιρειτωανταν·αιρ(ε)·ετωανταναιρεισθωανταν·αιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndανταναιρειτεανταν·αιρ(ε)·ετεανταναιρεισθεανταν·αιρ(ε)·εσθε
3rdανταναιρειτωσαν, ανταναιρουντωνανταν·αιρ(ε)·ετωσαν, ανταν·αιρ(ε)·οντων classicalανταναιρεισθωσαν, ανταναιρεισθωνανταν·αιρ(ε)·εσθωσαν, ανταν·αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανταναιρειν​ανταν·αιρ(ε)·ειν​ανταναιρεισθαι​ανταν·αιρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταναιρουσαανταναιρουνανταν·αιρ(ε)·ουσ·αανταν·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomανταναιρων[LXX]ανταν·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανταναιρουσανανταναιρουνταανταν·αιρ(ε)·ουσ·ανανταν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datανταναιρουσῃανταναιρουντιανταν·αιρ(ε)·ουσ·ῃανταν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genανταναιρουσηςανταναιρουντοςανταν·αιρ(ε)·ουσ·ηςανταν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανταναιρουσαιανταναιρουντες[LXX]ανταναιρουνταανταν·αιρ(ε)·ουσ·αιανταν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςανταν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανταναιρουσαςανταναιρουνταςανταν·αιρ(ε)·ουσ·αςανταν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datανταναιρουσαιςανταναιρουσι, ανταναιρουσινανταν·αιρ(ε)·ουσ·αιςανταν·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genανταναιρουσωνανταναιρουντωνανταν·αιρ(ε)·ουσ·ωνανταν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταναιρουμενηανταναιρουμενεανταν·αιρ(ε)·ομεν·ηανταν·αιρ(ε)·ομεν·ε
Nomανταναιρουμενοςανταν·αιρ(ε)·ομεν·ος
Accανταναιρουμενηνανταναιρουμενονανταν·αιρ(ε)·ομεν·ηνανταν·αιρ(ε)·ομεν·ον
Datανταναιρουμενῃανταναιρουμενῳανταν·αιρ(ε)·ομεν·ῃανταν·αιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genανταναιρουμενηςανταναιρουμενουανταν·αιρ(ε)·ομεν·ηςανταν·αιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocανταναιρουμεναιανταναιρουμενοιανταναιρουμεναανταν·αιρ(ε)·ομεν·αιανταν·αιρ(ε)·ομεν·οιανταν·αιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accανταναιρουμεναςανταναιρουμενουςανταν·αιρ(ε)·ομεν·αςανταν·αιρ(ε)·ομεν·ους
Datανταναιρουμεναιςανταναιρουμενοιςανταν·αιρ(ε)·ομεν·αιςανταν·αιρ(ε)·ομεν·οις
Genανταναιρουμενωνανταναιρουμενωνανταν·αιρ(ε)·ομεν·ωνανταν·αιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανῃρουνανταν·ε·αιρ(ε)·οναντανῃρουμηνανταν·ε·αιρ(ε)·ομην
2ndαντανῃρειςανταν·ε·αιρ(ε)·εςαντανῃρουανταν·ε·αιρ(ε)·ου
3rdαντανῃρειανταν·ε·αιρ(ε)·εαντανῃρειτοανταν·ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stαντανῃρουμενανταν·ε·αιρ(ε)·ομεναντανῃρουμεθαανταν·ε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndαντανῃρειτεανταν·ε·αιρ(ε)·ετεαντανῃρεισθεανταν·ε·αιρ(ε)·εσθε
3rdαντανῃρουν, αντανῃρουσανανταν·ε·αιρ(ε)·ον, ανταν·ε·αιρ(ε)·οσαν altαντανῃρουντοανταν·ε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανελωανταν·ελ(ε)·[σ]ωαντανελουμαιανταν·ελ(ε)·[σ]ομαι
2ndαντανελεις[LXX]ανταν·ελ(ε)·[σ]ειςαντανελῃ, αντανελει, αντανελεισαιανταν·ελ(ε)·[σ]ῃ, ανταν·ελ(ε)·[σ]ει classical, ανταν·ελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαντανελειανταν·ελ(ε)·[σ]ειαντανελειταιανταν·ελ(ε)·[σ]εται
Pl1stαντανελουμενανταν·ελ(ε)·[σ]ομεναντανελουμεθαανταν·ελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαντανελειτεανταν·ελ(ε)·[σ]ετεαντανελεισθεανταν·ελ(ε)·[σ]εσθε
3rdαντανελουσιν, αντανελουσιανταν·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν)αντανελουνταιανταν·ελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανελοιμιανταν·ελ(ε)·[σ]οιμιαντανελοιμηνανταν·ελ(ε)·[σ]οιμην
2ndαντανελοιςανταν·ελ(ε)·[σ]οιςαντανελοιοανταν·ελ(ε)·[σ]οιο
3rdαντανελοιανταν·ελ(ε)·[σ]οιαντανελοιτοανταν·ελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαντανελοιμενανταν·ελ(ε)·[σ]οιμεναντανελοιμεθαανταν·ελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαντανελοιτεανταν·ελ(ε)·[σ]οιτεαντανελοισθεανταν·ελ(ε)·[σ]οισθε
3rdαντανελοιενανταν·ελ(ε)·[σ]οιεναντανελοιντοανταν·ελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντανελειν​ανταν·ελ(ε)·[σ]ειν​αντανελεισθαι​ανταν·ελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντανελουσααντανελουνανταν·ελ(ε)·[σ]ουσ·αανταν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαντανελωνανταν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαντανελουσαναντανελουνταανταν·ελ(ε)·[σ]ουσ·ανανταν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαντανελουσῃαντανελουντιανταν·ελ(ε)·[σ]ουσ·ῃανταν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαντανελουσηςαντανελουντοςανταν·ελ(ε)·[σ]ουσ·ηςανταν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαντανελουσαιαντανελουντεςαντανελουνταανταν·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιανταν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςανταν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντανελουσαςαντανελουνταςανταν·ελ(ε)·[σ]ουσ·αςανταν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαντανελουσαιςαντανελουσι, αντανελουσινανταν·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιςανταν·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαντανελουσωναντανελουντωνανταν·ελ(ε)·[σ]ουσ·ωνανταν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντανελουμενηαντανελουμενεανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαντανελουμενοςανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαντανελουμενηναντανελουμενονανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηνανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαντανελουμενῃαντανελουμενῳανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῃανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαντανελουμενηςαντανελουμενουανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηςανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαντανελουμεναιαντανελουμενοιαντανελουμεναανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·οιανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαντανελουμεναςαντανελουμενουςανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·αςανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαντανελουμεναιςαντανελουμενοιςανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιςανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαντανελουμενωναντανελουμενωνανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ωνανταν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανειλαανταν·ε·ελ·[σ]ααντανειλαμηνανταν·ε·ελ·[σ]αμην
2ndαντανειλαςανταν·ε·ελ·[σ]αςαντανειλωανταν·ε·ελ·[σ]ω
3rdαντανειλεν, αντανειλεανταν·ε·ελ·[σ]ε(ν)αντανειλατοανταν·ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stαντανειλαμενανταν·ε·ελ·[σ]αμεναντανειλαμεθαανταν·ε·ελ·[σ]αμεθα
2ndαντανειλατεανταν·ε·ελ·[σ]ατεαντανειλασθεανταν·ε·ελ·[σ]ασθε
3rdαντανειλανανταν·ε·ελ·[σ]αναντανειλαντοανταν·ε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανελωανταν·ελ·[σ]ωαντανελωμαιανταν·ελ·[σ]ωμαι
2ndαντανελῃς[LXX]ανταν·ελ·[σ]ῃςαντανελῃανταν·ελ·[σ]ῃ
3rdαντανελῃανταν·ελ·[σ]ῃαντανεληταιανταν·ελ·[σ]ηται
Pl1stαντανελωμενανταν·ελ·[σ]ωμεναντανελωμεθαανταν·ελ·[σ]ωμεθα
2ndαντανελητεανταν·ελ·[σ]ητεαντανελησθεανταν·ελ·[σ]ησθε
3rdαντανελωσιν, αντανελωσιανταν·ελ·[σ]ωσι(ν)αντανελωνταιανταν·ελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανελαιμιανταν·ελ·[σ]αιμιαντανελαιμηνανταν·ελ·[σ]αιμην
2ndαντανελαις, αντανελειαςανταν·ελ·[σ]αις, ανταν·ελ·[σ]ειας classicalαντανελαιοανταν·ελ·[σ]αιο
3rdαντανελαι, αντανελειεανταν·ελ·[σ]αι, ανταν·ελ·[σ]ειε classicalαντανελαιτοανταν·ελ·[σ]αιτο
Pl1stαντανελαιμενανταν·ελ·[σ]αιμεναντανελαιμεθαανταν·ελ·[σ]αιμεθα
2ndαντανελαιτεανταν·ελ·[σ]αιτεαντανελαισθεανταν·ελ·[σ]αισθε
3rdαντανελαιεν, αντανελαισαν, αντανελειαν, αντανελειενανταν·ελ·[σ]αιεν, ανταν·ελ·[σ]αισαν alt, ανταν·ελ·[σ]ειαν classical, ανταν·ελ·[σ]ειεν classicalαντανελαιντοανταν·ελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντανελονανταν·ελ·[σ]οναντανελαιανταν·ελ·[σ]αι
3rdαντανελατωανταν·ελ·[σ]ατωαντανελασθωανταν·ελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαντανελατεανταν·ελ·[σ]ατεαντανελασθεανταν·ελ·[σ]ασθε
3rdαντανελατωσαν, αντανελαντωνανταν·ελ·[σ]ατωσαν, ανταν·ελ·[σ]αντων classicalαντανελασθωσαν, αντανελασθωνανταν·ελ·[σ]ασθωσαν, ανταν·ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντανελαι​ανταν·ελ·[σ]αι​αντανελασθαι​ανταν·ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντανελασααντανελαςαντανελανανταν·ελ·[σ]ασ·αανταν·ελ·[σ]α[ντ]·ςανταν·ελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαντανελασαναντανελανταανταν·ελ·[σ]ασ·ανανταν·ελ·[σ]αντ·α
Datαντανελασῃαντανελαντιανταν·ελ·[σ]ασ·ῃανταν·ελ·[σ]αντ·ι
Genαντανελασηςαντανελαντοςανταν·ελ·[σ]ασ·ηςανταν·ελ·[σ]αντ·ος
PlVocαντανελασαιαντανελαντεςαντανελανταανταν·ελ·[σ]ασ·αιανταν·ελ·[σ]αντ·εςανταν·ελ·[σ]αντ·α
Nom
Accαντανελασαςαντανελανταςανταν·ελ·[σ]ασ·αςανταν·ελ·[σ]αντ·ας
Datαντανελασαιςαντανελασι, αντανελασινανταν·ελ·[σ]ασ·αιςανταν·ελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαντανελασωναντανελαντωνανταν·ελ·[σ]ασ·ωνανταν·ελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντανελαμενηαντανελαμενεανταν·ελ·[σ]αμεν·ηανταν·ελ·[σ]αμεν·ε
Nomαντανελαμενοςανταν·ελ·[σ]αμεν·ος
Accαντανελαμενηναντανελαμενονανταν·ελ·[σ]αμεν·ηνανταν·ελ·[σ]αμεν·ον
Datαντανελαμενῃαντανελαμενῳανταν·ελ·[σ]αμεν·ῃανταν·ελ·[σ]αμεν·ῳ
Genαντανελαμενηςαντανελαμενουανταν·ελ·[σ]αμεν·ηςανταν·ελ·[σ]αμεν·ου
PlVocαντανελαμεναιαντανελαμενοιαντανελαμεναανταν·ελ·[σ]αμεν·αιανταν·ελ·[σ]αμεν·οιανταν·ελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαντανελαμεναςαντανελαμενουςανταν·ελ·[σ]αμεν·αςανταν·ελ·[σ]αμεν·ους
Datαντανελαμεναιςαντανελαμενοιςανταν·ελ·[σ]αμεν·αιςανταν·ελ·[σ]αμεν·οις
Genαντανελαμενωναντανελαμενωνανταν·ελ·[σ]αμεν·ωνανταν·ελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανειλονανταν·ε·ελ·οναντανειλομηνανταν·ε·ελ·ομην
2ndαντανειλεςανταν·ε·ελ·εςαντανειλουανταν·ε·ελ·ου
3rdαντανειλεν, αντανειλεανταν·ε·ελ·ε(ν)αντανειλετοανταν·ε·ελ·ετο
Pl1stαντανειλομενανταν·ε·ελ·ομεναντανειλομεθαανταν·ε·ελ·ομεθα
2ndαντανειλετεανταν·ε·ελ·ετεαντανειλεσθεανταν·ε·ελ·εσθε
3rdαντανειλον, αντανειλοσανανταν·ε·ελ·ον, ανταν·ε·ελ·οσαν altαντανειλοντοανταν·ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανελωανταν·ελ·ωαντανελωμαιανταν·ελ·ωμαι
2ndαντανελῃς[LXX]ανταν·ελ·ῃςαντανελῃανταν·ελ·ῃ
3rdαντανελῃανταν·ελ·ῃαντανεληταιανταν·ελ·ηται
Pl1stαντανελωμενανταν·ελ·ωμεναντανελωμεθαανταν·ελ·ωμεθα
2ndαντανελητεανταν·ελ·ητεαντανελησθεανταν·ελ·ησθε
3rdαντανελωσιν, αντανελωσιανταν·ελ·ωσι(ν)αντανελωνταιανταν·ελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντανελοιμιανταν·ελ·οιμιαντανελοιμηνανταν·ελ·οιμην
2ndαντανελοιςανταν·ελ·οιςαντανελοιοανταν·ελ·οιο
3rdαντανελοιανταν·ελ·οιαντανελοιτοανταν·ελ·οιτο
Pl1stαντανελοιμενανταν·ελ·οιμεναντανελοιμεθαανταν·ελ·οιμεθα
2ndαντανελοιτεανταν·ελ·οιτεαντανελοισθεανταν·ελ·οισθε
3rdαντανελοιεν, αντανελοισανανταν·ελ·οιεν, ανταν·ελ·οισαν altαντανελοιντοανταν·ελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντανελεανταν·ελ·εαντανελουανταν·ελ·ου
3rdαντανελετωανταν·ελ·ετωαντανελεσθωανταν·ελ·εσθω
Pl1st
2ndαντανελετεανταν·ελ·ετεαντανελεσθεανταν·ελ·εσθε
3rdαντανελετωσαν, αντανελοντωνανταν·ελ·ετωσαν, ανταν·ελ·οντων classicalαντανελεσθωσαν, αντανελεσθωνανταν·ελ·εσθωσαν, ανταν·ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντανελειν​ανταν·ελ·ειν​αντανελεσθαι​ανταν·ελ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντανελουσααντανελονανταν·ελ·ουσ·αανταν·ελ·ο[υ]ν[τ]
Nomαντανελωνανταν·ελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντανελουσαναντανελονταανταν·ελ·ουσ·ανανταν·ελ·ο[υ]ντ·α
Datαντανελουσῃαντανελοντιανταν·ελ·ουσ·ῃανταν·ελ·ο[υ]ντ·ι
Genαντανελουσηςαντανελοντοςανταν·ελ·ουσ·ηςανταν·ελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντανελουσαιαντανελοντεςαντανελονταανταν·ελ·ουσ·αιανταν·ελ·ο[υ]ντ·εςανταν·ελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντανελουσαςαντανελονταςανταν·ελ·ουσ·αςανταν·ελ·ο[υ]ντ·ας
Datαντανελουσαιςαντανελουσι, αντανελουσινανταν·ελ·ουσ·αιςανταν·ελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντανελουσωναντανελοντωνανταν·ελ·ουσ·ωνανταν·ελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντανελομενηαντανελομενεανταν·ελ·ομεν·ηανταν·ελ·ομεν·ε
Nomαντανελομενοςανταν·ελ·ομεν·ος
Accαντανελομενηναντανελομενονανταν·ελ·ομεν·ηνανταν·ελ·ομεν·ον
Datαντανελομενῃαντανελομενῳανταν·ελ·ομεν·ῃανταν·ελ·ομεν·ῳ
Genαντανελομενηςαντανελομενουανταν·ελ·ομεν·ηςανταν·ελ·ομεν·ου
PlVocαντανελομεναιαντανελομενοιαντανελομεναανταν·ελ·ομεν·αιανταν·ελ·ομεν·οιανταν·ελ·ομεν·α
Nom
Accαντανελομεναςαντανελομενουςανταν·ελ·ομεν·αςανταν·ελ·ομεν·ους
Datαντανελομεναιςαντανελομενοιςανταν·ελ·ομεν·αιςανταν·ελ·ομεν·οις
Genαντανελομενωναντανελομενωνανταν·ελ·ομεν·ωνανταν·ελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαντανῃρεθην[LXX]ανταν·ε·αιρε·θην
2ndαντανῃρεθηςανταν·ε·αιρε·θης
3rdαντανῃρεθηανταν·ε·αιρε·θη
Pl1stαντανῃρεθημενανταν·ε·αιρε·θημεν
2ndαντανῃρεθητεανταν·ε·αιρε·θητε
3rdαντανῃρεθησανανταν·ε·αιρε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανταναιρεθησομαιανταν·αιρε·θησομαι
2ndανταναιρεθησῃ, ανταναιρεθησειανταν·αιρε·θησῃ, ανταν·αιρε·θησει classical
3rdανταναιρεθησεταιανταν·αιρε·θησεται
Pl1stανταναιρεθησομεθαανταν·αιρε·θησομεθα
2ndανταναιρεθησεσθεανταν·αιρε·θησεσθε
3rdανταναιρεθησονται[LXX]ανταν·αιρε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανταναιρεθωανταν·αιρε·θω
2ndανταναιρεθῃςανταν·αιρε·θῃς
3rdανταναιρεθῃ[LXX]ανταν·αιρε·θῃ
Pl1stανταναιρεθωμενανταν·αιρε·θωμεν
2ndανταναιρεθητεανταν·αιρε·θητε
3rdανταναιρεθωσιν, ανταναιρεθωσιανταν·αιρε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανταναιρεθειηνανταν·αιρε·θειην
2ndανταναιρεθειηςανταν·αιρε·θειης
3rdανταναιρεθειηανταν·αιρε·θειη
Pl1stανταναιρεθειημεν, ανταναιρεθειμενανταν·αιρε·θειημεν, ανταν·αιρε·θειμεν classical
2ndανταναιρεθειητε, ανταναιρεθειτεανταν·αιρε·θειητε, ανταν·αιρε·θειτε classical
3rdανταναιρεθειησαν, ανταναιρεθειενανταν·αιρε·θειησαν, ανταν·αιρε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανταναιρεθησοιμηνανταν·αιρε·θησοιμην
2ndανταναιρεθησοιοανταν·αιρε·θησοιο
3rdανταναιρεθησοιτοανταν·αιρε·θησοιτο
Pl1stανταναιρεθησοιμεθαανταν·αιρε·θησοιμεθα
2ndανταναιρεθησοισθεανταν·αιρε·θησοισθε
3rdανταναιρεθησοιντοανταν·αιρε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανταναιρεθητιανταν·αιρε·θητι
3rdανταναιρεθητωανταν·αιρε·θητω
Pl1st
2ndανταναιρεθητεανταν·αιρε·θητε
3rdανταναιρεθητωσαν, ανταναιρεθεντωνανταν·αιρε·θητωσαν, ανταν·αιρε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανταναιρεθηναι​ανταν·αιρε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανταναιρεθησεσθαι​ανταν·αιρε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταναιρεθεισαανταναιρεθειςανταναιρεθενανταν·αιρε·θεισ·αανταν·αιρε·θει[ντ]·ςανταν·αιρε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανταναιρεθεισανανταναιρεθενταανταν·αιρε·θεισ·ανανταν·αιρε·θε[ι]ντ·α
Datανταναιρεθεισῃανταναιρεθεντιανταν·αιρε·θεισ·ῃανταν·αιρε·θε[ι]ντ·ι
Genανταναιρεθεισηςανταναιρεθεντοςανταν·αιρε·θεισ·ηςανταν·αιρε·θε[ι]ντ·ος
PlVocανταναιρεθεισαιανταναιρεθεντεςανταναιρεθενταανταν·αιρε·θεισ·αιανταν·αιρε·θε[ι]ντ·εςανταν·αιρε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανταναιρεθεισαςανταναιρεθενταςανταν·αιρε·θεισ·αςανταν·αιρε·θε[ι]ντ·ας
Datανταναιρεθεισαιςανταναιρεθεισι, ανταναιρεθεισινανταν·αιρε·θεισ·αιςανταν·αιρε·θει[ντ]·σι(ν)
Genανταναιρεθεισωνανταναιρεθεντωνανταν·αιρε·θεισ·ωνανταν·αιρε·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανταναιρεθησομενηανταναιρεθησομενεανταν·αιρε·θησομεν·ηανταν·αιρε·θησομεν·ε
Nomανταναιρεθησομενοςανταν·αιρε·θησομεν·ος
Accανταναιρεθησομενηνανταναιρεθησομενονανταν·αιρε·θησομεν·ηνανταν·αιρε·θησομεν·ον
Datανταναιρεθησομενῃανταναιρεθησομενῳανταν·αιρε·θησομεν·ῃανταν·αιρε·θησομεν·ῳ
Genανταναιρεθησομενηςανταναιρεθησομενουανταν·αιρε·θησομεν·ηςανταν·αιρε·θησομεν·ου
PlVocανταναιρεθησομεναιανταναιρεθησομενοιανταναιρεθησομεναανταν·αιρε·θησομεν·αιανταν·αιρε·θησομεν·οιανταν·αιρε·θησομεν·α
Nom
Accανταναιρεθησομεναςανταναιρεθησομενουςανταν·αιρε·θησομεν·αςανταν·αιρε·θησομεν·ους
Datανταναιρεθησομεναιςανταναιρεθησομενοιςανταν·αιρε·θησομεν·αιςανταν·αιρε·θησομεν·οις
Genανταναιρεθησομενωνανταναιρεθησομενωνανταν·αιρε·θησομεν·ωνανταν·αιρε·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 17-Jun-2021 15:29:03 EDT