ανελεημων • ANELEHMWN • aneleēmōn

ἀν·ελεήμων -ον, gen. sg. -ονος

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανελεημονανελεημον
Nomανελεημων[LXX]ανελεημον·^
Accανελεημονα[LXX], ανελεημωανελεημον·α, ανελεημ(ο)[ν]·α
Datανελεημονιανελεημον·ι
Genανελεημονος[LXX]ανελεημον·ος
PlVocανελεημονες[LXX], ανελεημουςανελεημονα[LXX], ανελεημωανελεημον·ες, ανελεημ(ο)[ν]·εςανελεημον·α, ανελεημ(ο)[ν]·α
Nom
Accανελεημονας[GNT][LXX], ανελεημουςανελεημον·ας, ανελεημ(ο)[ν]·ας
Datανελεημοσι, ανελεημοσιν[LXX]ανελεημο[ν]·σι(ν), ανελεημο[ν]·σι(ν)
Genανελεημονων[LXX]ανελεημον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:37:00 EST