ανδρειος • ANDREIOS • andreios

ἀνδρεῖος -α -ον [LXX]

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανδρεια[LXX]ανδρειεανδρει·αανδρει·ε
Nomανδρειος[LXX]ανδρει·ος
Accανδρειαν[LXX]ανδρειον[LXX]ανδρει·ανανδρει·ον
Datανδρειᾳ[LXX]ανδρειῳανδρει·ᾳανδρει·ῳ
Genανδρειας[LXX]ανδρειου[LXX]ανδρει·αςανδρει·ου
PlVocανδρειαιανδρειοι[LXX]ανδρεια[LXX]ανδρει·αιανδρει·οιανδρει·α
Nom
Accανδρειας[LXX]ανδρειους[LXX]ανδρει·αςανδρει·ους
Datανδρειαιςανδρειοιςανδρει·αιςανδρει·οις
Genανδρειων[LXX]ανδρει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 10-Aug-2020 20:51:45 EDT