αναπιπτω • ANAPIPTW • anapiptō

ἀνα·πίπτω (-, ανα+πεσ(ε)·[σ]-, ανα+πεσ·[σ]- or 2nd ανα+πεσ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεσωανα·πεσ(ε)·[σ]ωαναπεσουμαιανα·πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndαναπεσειςανα·πεσ(ε)·[σ]ειςαναπεσῃ, αναπεσει, αναπεσεισαιανα·πεσ(ε)·[σ]ῃ, ανα·πεσ(ε)·[σ]ει classical, ανα·πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαναπεσειανα·πεσ(ε)·[σ]ειαναπεσειται[LXX]ανα·πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stαναπεσουμενανα·πεσ(ε)·[σ]ομεναναπεσουμεθαανα·πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαναπεσειτεανα·πεσ(ε)·[σ]ετεαναπεσεισθεανα·πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdαναπεσουσιν, αναπεσουσιανα·πεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)αναπεσουνταιανα·πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεσοιμιανα·πεσ(ε)·[σ]οιμιαναπεσοιμηνανα·πεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndαναπεσοιςανα·πεσ(ε)·[σ]οιςαναπεσοιοανα·πεσ(ε)·[σ]οιο
3rdαναπεσοιανα·πεσ(ε)·[σ]οιαναπεσοιτοανα·πεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαναπεσοιμενανα·πεσ(ε)·[σ]οιμεναναπεσοιμεθαανα·πεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαναπεσοιτεανα·πεσ(ε)·[σ]οιτεαναπεσοισθεανα·πεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdαναπεσοιενανα·πεσ(ε)·[σ]οιεναναπεσοιντοανα·πεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπεσειν[GNT]​ανα·πεσ(ε)·[σ]ειναναπεσεισθαι​ανα·πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπεσουσααναπεσουνανα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αανα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαναπεσων[GNT][LXX]ανα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαναπεσουσαναναπεσουνταανα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ανανα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαναπεσουσῃαναπεσουντιανα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃανα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαναπεσουσηςαναπεσουντοςανα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςανα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαναπεσουσαιαναπεσουντεςαναπεσουνταανα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιανα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςανα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναπεσουσαςαναπεσουνταςανα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αςανα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαναπεσουσαιςαναπεσουσι, αναπεσουσινανα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςανα·πεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαναπεσουσωναναπεσουντωνανα·πεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνανα·πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπεσουμενηαναπεσουμενεανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαναπεσουμενοςανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαναπεσουμενηναναπεσουμενονανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαναπεσουμενῃαναπεσουμενῳανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαναπεσουμενηςαναπεσουμενουανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαναπεσουμεναιαναπεσουμενοιαναπεσουμεναανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οιανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαναπεσουμεναςαναπεσουμενουςανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αςανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαναπεσουμεναιςαναπεσουμενοιςανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαναπεσουμενωναναπεσουμενωνανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνανα·πεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεπεσα[LXX]ανα·ε·πεσ·[σ]αανεπεσαμηνανα·ε·πεσ·[σ]αμην
2ndανεπεσαςανα·ε·πεσ·[σ]αςανεπεσωανα·ε·πεσ·[σ]ω
3rdανεπεσεν[GNT][LXX], ανεπεσε[LXX]ανα·ε·πεσ·[σ]ε(ν)ανεπεσατοανα·ε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stανεπεσαμενανα·ε·πεσ·[σ]αμενανεπεσαμεθαανα·ε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndανεπεσατεανα·ε·πεσ·[σ]ατεανεπεσασθεανα·ε·πεσ·[σ]ασθε
3rdανεπεσαν[GNT][LXX]ανα·ε·πεσ·[σ]ανανεπεσαντοανα·ε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεσωανα·πεσ·[σ]ωαναπεσωμαιανα·πεσ·[σ]ωμαι
2ndαναπεσῃςανα·πεσ·[σ]ῃςαναπεσῃανα·πεσ·[σ]ῃ
3rdαναπεσῃανα·πεσ·[σ]ῃαναπεσηταιανα·πεσ·[σ]ηται
Pl1stαναπεσωμενανα·πεσ·[σ]ωμεναναπεσωμεθαανα·πεσ·[σ]ωμεθα
2ndαναπεσητεανα·πεσ·[σ]ητεαναπεσησθεανα·πεσ·[σ]ησθε
3rdαναπεσωσιν, αναπεσωσιανα·πεσ·[σ]ωσι(ν)αναπεσωνταιανα·πεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεσαιμιανα·πεσ·[σ]αιμιαναπεσαιμηνανα·πεσ·[σ]αιμην
2ndαναπεσαις, αναπεσειαςανα·πεσ·[σ]αις, ανα·πεσ·[σ]ειας classicalαναπεσαιοανα·πεσ·[σ]αιο
3rdαναπεσαι, αναπεσειεανα·πεσ·[σ]αι, ανα·πεσ·[σ]ειε classicalαναπεσαιτοανα·πεσ·[σ]αιτο
Pl1stαναπεσαιμενανα·πεσ·[σ]αιμεναναπεσαιμεθαανα·πεσ·[σ]αιμεθα
2ndαναπεσαιτεανα·πεσ·[σ]αιτεαναπεσαισθεανα·πεσ·[σ]αισθε
3rdαναπεσαιεν, αναπεσαισαν, αναπεσειαν, αναπεσειενανα·πεσ·[σ]αιεν, ανα·πεσ·[σ]αισαν alt, ανα·πεσ·[σ]ειαν classical, ανα·πεσ·[σ]ειεν classicalαναπεσαιντοανα·πεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπεσονανα·πεσ·[σ]οναναπεσαιανα·πεσ·[σ]αι
3rdαναπεσατωανα·πεσ·[σ]ατωαναπεσασθωανα·πεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαναπεσατεανα·πεσ·[σ]ατεαναπεσασθεανα·πεσ·[σ]ασθε
3rdαναπεσατωσαν, αναπεσαντωνανα·πεσ·[σ]ατωσαν, ανα·πεσ·[σ]αντων classicalαναπεσασθωσαν, αναπεσασθωνανα·πεσ·[σ]ασθωσαν, ανα·πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπεσαι​ανα·πεσ·[σ]αι​αναπεσασθαι​ανα·πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπεσασααναπεσαςαναπεσανανα·πεσ·[σ]ασ·αανα·πεσ·[σ]α[ντ]·ςανα·πεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαναπεσασαναναπεσανταανα·πεσ·[σ]ασ·ανανα·πεσ·[σ]αντ·α
Datαναπεσασῃαναπεσαντιανα·πεσ·[σ]ασ·ῃανα·πεσ·[σ]αντ·ι
Genαναπεσασηςαναπεσαντοςανα·πεσ·[σ]ασ·ηςανα·πεσ·[σ]αντ·ος
PlVocαναπεσασαιαναπεσαντεςαναπεσανταανα·πεσ·[σ]ασ·αιανα·πεσ·[σ]αντ·εςανα·πεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accαναπεσασαςαναπεσανταςανα·πεσ·[σ]ασ·αςανα·πεσ·[σ]αντ·ας
Datαναπεσασαιςαναπεσασι, αναπεσασινανα·πεσ·[σ]ασ·αιςανα·πεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαναπεσασωναναπεσαντωνανα·πεσ·[σ]ασ·ωνανα·πεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπεσαμενηαναπεσαμενεανα·πεσ·[σ]αμεν·ηανα·πεσ·[σ]αμεν·ε
Nomαναπεσαμενοςανα·πεσ·[σ]αμεν·ος
Accαναπεσαμενηναναπεσαμενονανα·πεσ·[σ]αμεν·ηνανα·πεσ·[σ]αμεν·ον
Datαναπεσαμενῃαναπεσαμενῳανα·πεσ·[σ]αμεν·ῃανα·πεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genαναπεσαμενηςαναπεσαμενουανα·πεσ·[σ]αμεν·ηςανα·πεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocαναπεσαμεναιαναπεσαμενοιαναπεσαμεναανα·πεσ·[σ]αμεν·αιανα·πεσ·[σ]αμεν·οιανα·πεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαναπεσαμεναςαναπεσαμενουςανα·πεσ·[σ]αμεν·αςανα·πεσ·[σ]αμεν·ους
Datαναπεσαμεναιςαναπεσαμενοιςανα·πεσ·[σ]αμεν·αιςανα·πεσ·[σ]αμεν·οις
Genαναπεσαμενωναναπεσαμενωνανα·πεσ·[σ]αμεν·ωνανα·πεσ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεπεσον[GNT]ανα·ε·πεσ·ονανεπεσομηνανα·ε·πεσ·ομην
2ndανεπεσεςανα·ε·πεσ·εςανεπεσουανα·ε·πεσ·ου
3rdανεπεσεν[GNT][LXX], ανεπεσε[LXX]ανα·ε·πεσ·ε(ν)ανεπεσετοανα·ε·πεσ·ετο
Pl1stανεπεσομενανα·ε·πεσ·ομενανεπεσομεθαανα·ε·πεσ·ομεθα
2ndανεπεσετεανα·ε·πεσ·ετεανεπεσεσθεανα·ε·πεσ·εσθε
3rdανεπεσον[GNT], ανεπεσοσανανα·ε·πεσ·ον, ανα·ε·πεσ·οσαν altανεπεσοντοανα·ε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεσωανα·πεσ·ωαναπεσωμαιανα·πεσ·ωμαι
2ndαναπεσῃςανα·πεσ·ῃςαναπεσῃανα·πεσ·ῃ
3rdαναπεσῃανα·πεσ·ῃαναπεσηταιανα·πεσ·ηται
Pl1stαναπεσωμενανα·πεσ·ωμεναναπεσωμεθαανα·πεσ·ωμεθα
2ndαναπεσητεανα·πεσ·ητεαναπεσησθεανα·πεσ·ησθε
3rdαναπεσωσιν, αναπεσωσιανα·πεσ·ωσι(ν)αναπεσωνταιανα·πεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναπεσοιμιανα·πεσ·οιμιαναπεσοιμηνανα·πεσ·οιμην
2ndαναπεσοιςανα·πεσ·οιςαναπεσοιοανα·πεσ·οιο
3rdαναπεσοιανα·πεσ·οιαναπεσοιτοανα·πεσ·οιτο
Pl1stαναπεσοιμενανα·πεσ·οιμεναναπεσοιμεθαανα·πεσ·οιμεθα
2ndαναπεσοιτεανα·πεσ·οιτεαναπεσοισθεανα·πεσ·οισθε
3rdαναπεσοιεν, αναπεσοισανανα·πεσ·οιεν, ανα·πεσ·οισαν altαναπεσοιντοανα·πεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναπεσε[GNT][LXX]ανα·πεσ·εαναπεσουανα·πεσ·ου
3rdαναπεσετωανα·πεσ·ετωαναπεσεσθωανα·πεσ·εσθω
Pl1st
2ndαναπεσετεανα·πεσ·ετεαναπεσεσθεανα·πεσ·εσθε
3rdαναπεσετωσαν, αναπεσοντωνανα·πεσ·ετωσαν, ανα·πεσ·οντων classicalαναπεσεσθωσαν, αναπεσεσθωνανα·πεσ·εσθωσαν, ανα·πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναπεσειν[GNT]​ανα·πεσ·ειναναπεσεσθαι​ανα·πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπεσουσααναπεσονανα·πεσ·ουσ·αανα·πεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναπεσων[GNT][LXX]ανα·πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναπεσουσαναναπεσονταανα·πεσ·ουσ·ανανα·πεσ·ο[υ]ντ·α
Datαναπεσουσῃαναπεσοντιανα·πεσ·ουσ·ῃανα·πεσ·ο[υ]ντ·ι
Genαναπεσουσηςαναπεσοντοςανα·πεσ·ουσ·ηςανα·πεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναπεσουσαιαναπεσοντεςαναπεσονταανα·πεσ·ουσ·αιανα·πεσ·ο[υ]ντ·εςανα·πεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναπεσουσαςαναπεσονταςανα·πεσ·ουσ·αςανα·πεσ·ο[υ]ντ·ας
Datαναπεσουσαιςαναπεσουσι, αναπεσουσινανα·πεσ·ουσ·αιςανα·πεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναπεσουσωναναπεσοντωνανα·πεσ·ουσ·ωνανα·πεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναπεσομενηαναπεσομενεανα·πεσ·ομεν·ηανα·πεσ·ομεν·ε
Nomαναπεσομενοςανα·πεσ·ομεν·ος
Accαναπεσομενηναναπεσομενονανα·πεσ·ομεν·ηνανα·πεσ·ομεν·ον
Datαναπεσομενῃαναπεσομενῳανα·πεσ·ομεν·ῃανα·πεσ·ομεν·ῳ
Genαναπεσομενηςαναπεσομενουανα·πεσ·ομεν·ηςανα·πεσ·ομεν·ου
PlVocαναπεσομεναιαναπεσομενοιαναπεσομεναανα·πεσ·ομεν·αιανα·πεσ·ομεν·οιανα·πεσ·ομεν·α
Nom
Accαναπεσομεναςαναπεσομενουςανα·πεσ·ομεν·αςανα·πεσ·ομεν·ους
Datαναπεσομεναιςαναπεσομενοιςανα·πεσ·ομεν·αιςανα·πεσ·ομεν·οις
Genαναπεσομενωναναπεσομενωνανα·πεσ·ομεν·ωνανα·πεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 17-Jun-2021 16:45:32 EDT