αμιαντος • AMIANTOS • amiantos

ἀ·μίαντος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμιαντεαμιαντ·ε
Nomαμιαντος[GNT][LXX]αμιαντ·ος
Accαμιαντον[GNT][LXX]αμιαντ·ον
Datαμιαντῳαμιαντ·ῳ
Genαμιαντουαμιαντ·ου
PlVocαμιαντοιαμιαντααμιαντ·οιαμιαντ·α
Nom
Accαμιαντουςαμιαντ·ους
Datαμιαντοιςαμιαντ·οις
Genαμιαντων[LXX]αμιαντ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:35:05 EST