αλλοτριος • ALLOTRIOS • allotrios

ἀλλότριος -ία -ον

Determiner (Possessive)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοτρια[LXX]αλλοτριεαλλοτρι·ααλλοτρι·ε
Nomαλλοτριος[LXX]αλλοτρι·ος
Accαλλοτριαν[GNT][LXX]αλλοτριον[GNT][LXX]αλλοτρι·αναλλοτρι·ον
Datαλλοτριᾳ[GNT][LXX]αλλοτριῳ[GNT][LXX]αλλοτρι·ᾳαλλοτρι·ῳ
Genαλλοτριας[LXX]αλλοτριου[LXX]αλλοτρι·αςαλλοτρι·ου
PlVocαλλοτριαι[LXX]αλλοτριοι[LXX]αλλοτρια[LXX]αλλοτρι·αιαλλοτρι·οιαλλοτρι·α
Nom
Accαλλοτριας[LXX]αλλοτριους[LXX]αλλοτρι·αςαλλοτρι·ους
Datαλλοτριαις[GNT][LXX]αλλοτριοις[GNT][LXX]αλλοτρι·αιςαλλοτρι·οις
Genαλλοτριων[GNT][LXX]αλλοτρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 10:39:10 EDT