αληθινος • ALHQINOS • alēthinos

ἀ·ληθινός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθινη[GNT][LXX]αληθινεαληθιν·ηαληθιν·ε
Nomαληθινος[GNT][LXX]αληθιν·ος
Accαληθινην[LXX]αληθινον[GNT][LXX]αληθιν·ηναληθιν·ον
Datαληθινῃ[LXX]αληθινῳ[GNT][LXX]αληθιν·ῃαληθιν·ῳ
Genαληθινης[GNT]αληθινου[LXX]αληθιν·ηςαληθιν·ου
PlVocαληθιναι[GNT][LXX]αληθινοι[GNT][LXX]αληθινα[LXX]αληθιν·αιαληθιν·οιαληθιν·α
Nom
Accαληθιναςαληθινους[LXX]αληθιν·αςαληθιν·ους
Datαληθιναιςαληθινοιςαληθιν·αιςαληθιν·οις
Genαληθινων[GNT][LXX]αληθιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Oct-2019 20:19:33 EDT