ακρις • AKRIS • akris

ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocακριακρι[δ]
Nomακρις[LXX]ακρι[δ]·ς
Accακριδα[LXX]ακριδ·α
Datακριδι[LXX]ακριδ·ι
Genακριδος[LXX]ακριδ·ος
PlVocακριδες[GNT][LXX]ακριδ·ες
Nom
Accακριδας[GNT][LXX]ακριδ·ας
Datακρισι, ακρισινακρι[δ]·σι(ν)
Genακριδων[GNT][LXX]ακριδ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 23:25:24 EST