αδυνατος • ADUNATOS • adunatos

ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος)

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδυνατεαδυνατ·ε
Nomαδυνατος[GNT][LXX]αδυνατ·ος
Accαδυνατον[GNT][LXX]αδυνατ·ον
Datαδυνατῳ[LXX]αδυνατ·ῳ
Genαδυνατου[LXX]αδυνατ·ου
PlVocαδυνατοι[LXX]αδυνατα[GNT][LXX]αδυνατ·οιαδυνατ·α
Nom
Accαδυνατους[LXX]αδυνατ·ους
Datαδυνατοιςαδυνατ·οις
Genαδυνατων[GNT][LXX]αδυνατ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 09:57:00 EST