αγρυπνεω • AGRUPNEW • agrupneō

ἀγρυπνέω (αγρυπν(ε)-, -, αγρυπνη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγρυπνωαγρυπν(ε)·ωαγρυπνουμαιαγρυπν(ε)·ομαι
2ndαγρυπνειςαγρυπν(ε)·ειςαγρυπνῃ, αγρυπνει[LXX], αγρυπνεισαιαγρυπν(ε)·ῃ, αγρυπν(ε)·ει classical, αγρυπν(ε)·εσαι alt
3rdαγρυπνει[LXX]αγρυπν(ε)·ειαγρυπνειταιαγρυπν(ε)·εται
Pl1stαγρυπνουμεναγρυπν(ε)·ομεναγρυπνουμεθααγρυπν(ε)·ομεθα
2ndαγρυπνειτε[GNT][LXX]αγρυπν(ε)·ετεαγρυπνεισθεαγρυπν(ε)·εσθε
3rdαγρυπνουσιν[GNT], αγρυπνουσιαγρυπν(ε)·ουσι(ν), αγρυπν(ε)·ουσι(ν)αγρυπνουνταιαγρυπν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγρυπνωαγρυπν(ε)·ωαγρυπνωμαιαγρυπν(ε)·ωμαι
2ndαγρυπνῃςαγρυπν(ε)·ῃςαγρυπνῃαγρυπν(ε)·ῃ
3rdαγρυπνῃαγρυπν(ε)·ῃαγρυπνηταιαγρυπν(ε)·ηται
Pl1stαγρυπνωμεναγρυπν(ε)·ωμεναγρυπνωμεθααγρυπν(ε)·ωμεθα
2ndαγρυπνητεαγρυπν(ε)·ητεαγρυπνησθεαγρυπν(ε)·ησθε
3rdαγρυπνωσιν, αγρυπνωσιαγρυπν(ε)·ωσι(ν)αγρυπνωνταιαγρυπν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγρυπνοιμιαγρυπν(ε)·οιμιαγρυπνοιμηναγρυπν(ε)·οιμην
2ndαγρυπνοιςαγρυπν(ε)·οιςαγρυπνοιοαγρυπν(ε)·οιο
3rdαγρυπνοιαγρυπν(ε)·οιαγρυπνοιτοαγρυπν(ε)·οιτο
Pl1stαγρυπνοιμεναγρυπν(ε)·οιμεναγρυπνοιμεθααγρυπν(ε)·οιμεθα
2ndαγρυπνοιτεαγρυπν(ε)·οιτεαγρυπνοισθεαγρυπν(ε)·οισθε
3rdαγρυπνοιεν, αγρυπνοισαναγρυπν(ε)·οιεν, αγρυπν(ε)·οισαν altαγρυπνοιντοαγρυπν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγρυπνει[LXX]αγρυπν(ε)·εαγρυπνουαγρυπν(ε)·ου
3rdαγρυπνειτωαγρυπν(ε)·ετωαγρυπνεισθωαγρυπν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαγρυπνειτε[GNT][LXX]αγρυπν(ε)·ετεαγρυπνεισθεαγρυπν(ε)·εσθε
3rdαγρυπνειτωσαν, αγρυπνουντωναγρυπν(ε)·ετωσαν, αγρυπν(ε)·οντων classicalαγρυπνεισθωσαν, αγρυπνεισθωναγρυπν(ε)·εσθωσαν, αγρυπν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγρυπνειν​αγρυπν(ε)·ειν​αγρυπνεισθαι​αγρυπν(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγρυπνουσααγρυπνουναγρυπν(ε)·ουσ·ααγρυπν(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαγρυπνων[LXX]αγρυπν(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγρυπνουσαναγρυπνουντααγρυπν(ε)·ουσ·αναγρυπν(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαγρυπνουσῃαγρυπνουντιαγρυπν(ε)·ουσ·ῃαγρυπν(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαγρυπνουσηςαγρυπνουντοςαγρυπν(ε)·ουσ·ηςαγρυπν(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγρυπνουσαιαγρυπνουντες[GNT]αγρυπνουντααγρυπν(ε)·ουσ·αιαγρυπν(ε)·ο[υ]ντ·εςαγρυπν(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγρυπνουσαςαγρυπνουνταςαγρυπν(ε)·ουσ·αςαγρυπν(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαγρυπνουσαιςαγρυπνουσι, αγρυπνουσιν[GNT]αγρυπν(ε)·ουσ·αιςαγρυπν(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αγρυπν(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγρυπνουσωναγρυπνουντωναγρυπν(ε)·ουσ·ωναγρυπν(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγρυπνουμενηαγρυπνουμενεαγρυπν(ε)·ομεν·ηαγρυπν(ε)·ομεν·ε
Nomαγρυπνουμενοςαγρυπν(ε)·ομεν·ος
Accαγρυπνουμενηναγρυπνουμενοναγρυπν(ε)·ομεν·ηναγρυπν(ε)·ομεν·ον
Datαγρυπνουμενῃαγρυπνουμενῳαγρυπν(ε)·ομεν·ῃαγρυπν(ε)·ομεν·ῳ
Genαγρυπνουμενηςαγρυπνουμενουαγρυπν(ε)·ομεν·ηςαγρυπν(ε)·ομεν·ου
PlVocαγρυπνουμεναιαγρυπνουμενοιαγρυπνουμενααγρυπν(ε)·ομεν·αιαγρυπν(ε)·ομεν·οιαγρυπν(ε)·ομεν·α
Nom
Accαγρυπνουμεναςαγρυπνουμενουςαγρυπν(ε)·ομεν·αςαγρυπν(ε)·ομεν·ους
Datαγρυπνουμεναιςαγρυπνουμενοιςαγρυπν(ε)·ομεν·αιςαγρυπν(ε)·ομεν·οις
Genαγρυπνουμενωναγρυπνουμενωναγρυπν(ε)·ομεν·ωναγρυπν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγρυπνουνε·αγρυπν(ε)·ονηγρυπνουμηνε·αγρυπν(ε)·ομην
2ndηγρυπνεις[LXX]ε·αγρυπν(ε)·εςηγρυπνουε·αγρυπν(ε)·ου
3rdηγρυπνειε·αγρυπν(ε)·εηγρυπνειτοε·αγρυπν(ε)·ετο
Pl1stηγρυπνουμενε·αγρυπν(ε)·ομενηγρυπνουμεθαε·αγρυπν(ε)·ομεθα
2ndηγρυπνειτεε·αγρυπν(ε)·ετεηγρυπνεισθεε·αγρυπν(ε)·εσθε
3rdηγρυπνουν, ηγρυπνουσανε·αγρυπν(ε)·ον, ε·αγρυπν(ε)·οσαν altηγρυπνουντοε·αγρυπν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγρυπνησα[LXX]ε·αγρυπνη·σαηγρυπνησαμηνε·αγρυπνη·σαμην
2ndηγρυπνησαςε·αγρυπνη·σαςηγρυπνησωε·αγρυπνη·σω
3rdηγρυπνησεν[LXX], ηγρυπνησε[LXX]ε·αγρυπνη·σε(ν)ηγρυπνησατοε·αγρυπνη·σατο
Pl1stηγρυπνησαμενε·αγρυπνη·σαμενηγρυπνησαμεθαε·αγρυπνη·σαμεθα
2ndηγρυπνησατεε·αγρυπνη·σατεηγρυπνησασθεε·αγρυπνη·σασθε
3rdηγρυπνησανε·αγρυπνη·σανηγρυπνησαντοε·αγρυπνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγρυπνησωαγρυπνη·σωαγρυπνησωμαιαγρυπνη·σωμαι
2ndαγρυπνησῃςαγρυπνη·σῃςαγρυπνησῃαγρυπνη·σῃ
3rdαγρυπνησῃαγρυπνη·σῃαγρυπνησηταιαγρυπνη·σηται
Pl1stαγρυπνησωμεναγρυπνη·σωμεναγρυπνησωμεθααγρυπνη·σωμεθα
2ndαγρυπνησητεαγρυπνη·σητεαγρυπνησησθεαγρυπνη·σησθε
3rdαγρυπνησωσιν, αγρυπνησωσιαγρυπνη·σωσι(ν)αγρυπνησωνταιαγρυπνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγρυπνησαιμιαγρυπνη·σαιμιαγρυπνησαιμηναγρυπνη·σαιμην
2ndαγρυπνησαις, αγρυπνησειαςαγρυπνη·σαις, αγρυπνη·σειας classicalαγρυπνησαιοαγρυπνη·σαιο
3rdαγρυπνησαι, αγρυπνησειεαγρυπνη·σαι, αγρυπνη·σειε classicalαγρυπνησαιτοαγρυπνη·σαιτο
Pl1stαγρυπνησαιμεναγρυπνη·σαιμεναγρυπνησαιμεθααγρυπνη·σαιμεθα
2ndαγρυπνησαιτεαγρυπνη·σαιτεαγρυπνησαισθεαγρυπνη·σαισθε
3rdαγρυπνησαιεν, αγρυπνησαισαν, αγρυπνησειαν, αγρυπνησειεναγρυπνη·σαιεν, αγρυπνη·σαισαν alt, αγρυπνη·σειαν classical, αγρυπνη·σειεν classicalαγρυπνησαιντοαγρυπνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγρυπνησοναγρυπνη·σοναγρυπνησαιαγρυπνη·σαι
3rdαγρυπνησατωαγρυπνη·σατωαγρυπνησασθωαγρυπνη·σασθω
Pl1st
2ndαγρυπνησατεαγρυπνη·σατεαγρυπνησασθεαγρυπνη·σασθε
3rdαγρυπνησατωσαν, αγρυπνησαντωναγρυπνη·σατωσαν, αγρυπνη·σαντων classicalαγρυπνησασθωσαν, αγρυπνησασθωναγρυπνη·σασθωσαν, αγρυπνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγρυπνησαι​αγρυπνη·σαι​αγρυπνησασθαι​αγρυπνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγρυπνησασααγρυπνησας[LXX]αγρυπνησαναγρυπνη·σασ·ααγρυπνη·σα[ντ]·ςαγρυπνη·σαν[τ]
Nom
Accαγρυπνησασαναγρυπνησαντααγρυπνη·σασ·αναγρυπνη·σαντ·α
Datαγρυπνησασῃαγρυπνησαντιαγρυπνη·σασ·ῃαγρυπνη·σαντ·ι
Genαγρυπνησασηςαγρυπνησαντοςαγρυπνη·σασ·ηςαγρυπνη·σαντ·ος
PlVocαγρυπνησασαιαγρυπνησαντεςαγρυπνησαντααγρυπνη·σασ·αιαγρυπνη·σαντ·εςαγρυπνη·σαντ·α
Nom
Accαγρυπνησασαςαγρυπνησανταςαγρυπνη·σασ·αςαγρυπνη·σαντ·ας
Datαγρυπνησασαιςαγρυπνησασι, αγρυπνησασιναγρυπνη·σασ·αιςαγρυπνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγρυπνησασωναγρυπνησαντωναγρυπνη·σασ·ωναγρυπνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγρυπνησαμενηαγρυπνησαμενεαγρυπνη·σαμεν·ηαγρυπνη·σαμεν·ε
Nomαγρυπνησαμενοςαγρυπνη·σαμεν·ος
Accαγρυπνησαμενηναγρυπνησαμενοναγρυπνη·σαμεν·ηναγρυπνη·σαμεν·ον
Datαγρυπνησαμενῃαγρυπνησαμενῳαγρυπνη·σαμεν·ῃαγρυπνη·σαμεν·ῳ
Genαγρυπνησαμενηςαγρυπνησαμενουαγρυπνη·σαμεν·ηςαγρυπνη·σαμεν·ου
PlVocαγρυπνησαμεναιαγρυπνησαμενοιαγρυπνησαμενααγρυπνη·σαμεν·αιαγρυπνη·σαμεν·οιαγρυπνη·σαμεν·α
Nom
Accαγρυπνησαμεναςαγρυπνησαμενουςαγρυπνη·σαμεν·αςαγρυπνη·σαμεν·ους
Datαγρυπνησαμεναιςαγρυπνησαμενοιςαγρυπνη·σαμεν·αιςαγρυπνη·σαμεν·οις
Genαγρυπνησαμενωναγρυπνησαμενωναγρυπνη·σαμεν·ωναγρυπνη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 13:09:01 EST