αγαθος • AGAQOS • agathos

ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαθη[GNT][LXX]αγαθε[GNT][LXX]αγαθ·ηαγαθ·ε
Nomαγαθος[GNT][LXX]αγαθ·ος
Accαγαθην[GNT][LXX]αγαθον[GNT][LXX]αγαθ·ηναγαθ·ον
Datαγαθῃ[GNT][LXX]αγαθῳ[GNT][LXX]αγαθ·ῃαγαθ·ῳ
Genαγαθης[GNT][LXX]αγαθου[GNT][LXX]αγαθ·ηςαγαθ·ου
PlVocαγαθαι[LXX]αγαθοι[LXX]αγαθα[GNT][LXX]αγαθ·αιαγαθ·οιαγαθ·α
Nom
Accαγαθας[GNT][LXX]αγαθους[GNT][LXX]αγαθ·αςαγαθ·ους
Datαγαθαιςαγαθοις[GNT][LXX]αγαθ·αιςαγαθ·οις
Genαγαθων[GNT][LXX]αγαθ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 17:17:20 EDT