ψυχρος • YUCROS YUXROS • psuchros

ψυχρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψυχραψυχρεψυχρ·αψυχρ·ε
Nomψυχρος[GNT][LXX]ψυχρ·ος
Accψυχρανψυχρον[LXX]ψυχρ·ανψυχρ·ον
Datψυχρᾳψυχρῳψυχρ·ᾳψυχρ·ῳ
Genψυχραςψυχρου[GNT]ψυχρ·αςψυχρ·ου
PlVocψυχραιψυχροιψυχραψυχρ·αιψυχρ·οιψυχρ·α
Nom
Accψυχραςψυχρουςψυχρ·αςψυχρ·ους
Datψυχραιςψυχροιςψυχρ·αιςψυχρ·οις
Genψυχρωνψυχρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 14:48:59 EST