ψευσμα • YEUSMA • pseusma

ψεῦσμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocψευσμαψευσμα[τ]
Nom
Acc
Datψευσματι[GNT]ψευσματ·ι
Genψευσματοςψευσματ·ος
PlVocψευσματαψευσματ·α
Nom
Acc
Datψευσμασι, ψευσμασινψευσμα[τ]·σι(ν)
Genψευσματωνψευσματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 13:19:48 EST