χορτος • CORTOS XORTOS • chortos

χόρτος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχορτεχορτ·ε
Nomχορτος[GNT][LXX]χορτ·ος
Accχορτον[GNT][LXX]χορτ·ον
Datχορτῳ[GNT][LXX]χορτ·ῳ
Genχορτου[GNT][LXX]χορτ·ου
PlVocχορτοιχορτ·οι
Nom
Accχορτους[GNT]χορτ·ους
Datχορτοιςχορτ·οις
Genχορτωνχορτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 16:08:19 EST