χιλιοι • CILIOI XILIOI • chilioi

χίλιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχιλια[GNT][LXX]χιλιεχιλι·αχιλι·ε
Nomχιλιοςχιλι·ος
Accχιλιαν[LXX]χιλιονχιλι·ανχιλι·ον
Datχιλιᾳχιλιῳχιλι·ᾳχιλι·ῳ
Genχιλιας[GNT][LXX]χιλιουχιλι·αςχιλι·ου
PlVocχιλιαι[LXX]χιλιοι[LXX]χιλια[GNT][LXX]χιλι·αιχιλι·οιχιλι·α
Nom
Accχιλιας[GNT][LXX]χιλιους[LXX]χιλι·αςχιλι·ους
Datχιλιαις[LXX]χιλιοις[LXX]χιλι·αιςχιλι·οις
Genχιλιων[GNT][LXX]χιλι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 18:31:00 EDT