χρονος • CRONOS XRONOS • chronos

χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχρονεχρον·ε
Nomχρονος[GNT][LXX]χρον·ος
Accχρονον[GNT][LXX]χρον·ον
Datχρονῳ[GNT][LXX]χρον·ῳ
Genχρονου[GNT][LXX]χρον·ου
PlVocχρονοιχρον·οι
Nom
Accχρονους[GNT][LXX]χρον·ους
Datχρονοις[GNT][LXX]χρον·οις
Genχρονων[GNT][LXX]χρον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Sep-2020 04:40:11 EDT