χρυσος • CRUSOS XRUSOS • chrusos

χρυσός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχρυσεχρυσ·ε
Nomχρυσος[GNT][LXX]χρυσ·ος
Accχρυσον[GNT][LXX]χρυσ·ον
Datχρυσῳ[GNT][LXX]χρυσ·ῳ
Genχρυσου[GNT][LXX]χρυσ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 18:13:51 EST