χρηστοτης • CRHSTOTHS XRHSTOTHS • chrēstotēs

χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχρηστοτης[GNT][LXX]χρηστοτη[τ]·ς
Nom
Accχρηστοτητα[GNT][LXX]χρηστοτητ·α
Datχρηστοτητι[GNT][LXX]χρηστοτητ·ι
Genχρηστοτητος[GNT][LXX]χρηστοτητ·ος
PlVocχρηστοτητεςχρηστοτητ·ες
Nom
Accχρηστοτηταςχρηστοτητ·ας
Datχρηστοτησι, χρηστοτησινχρηστοτη[τ]·σι(ν)
Genχρηστοτητωνχρηστοτητ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 04:40:32 EDT