χρηστος • CRHSTOS XRHSTOS • chrēstos

χρηστός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηστηχρηστεχρηστ·ηχρηστ·ε
Nomχρηστος[GNT][LXX]χρηστ·ος
Accχρηστηνχρηστον[GNT][LXX]χρηστ·ηνχρηστ·ον
Datχρηστῃχρηστῳχρηστ·ῃχρηστ·ῳ
Genχρηστηςχρηστου[LXX]χρηστ·ηςχρηστ·ου
PlVocχρησταιχρηστοι[GNT][LXX]χρηστα[GNT][LXX]χρηστ·αιχρηστ·οιχρηστ·α
Nom
Accχρησταςχρηστουςχρηστ·αςχρηστ·ους
Datχρησταιςχρηστοις[LXX]χρηστ·αιςχρηστ·οις
Genχρηστων[LXX]χρηστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 18:28:57 EDT