χρεια • CREIA XREIA • chreia

χρεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχρεια[GNT][LXX]χρει·α
Nom
Accχρειαν[GNT][LXX]χρει·αν
Datχρειᾳχρει·ᾳ
Genχρειας[GNT][LXX]χρει·ας
PlVocχρειαιχρει·αι
Nom
Accχρειας[GNT][LXX]χρει·ας
Datχρειαις[GNT][LXX]χρει·αις
Genχρειων[LXX]χρει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 30-Mar-2020 02:52:35 EDT