χους • COUS XOUS • chous

χοῦς, χοός, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχουχ(ου)
Nomχους[LXX]χ(ου)·ς
Accχουν[GNT][LXX]χ(ου)·ν
Datχοι[LXX]χ(ου)·ι
Genχοος[LXX]χ(ου)·ος
PlVocχοεςχ(ου)·ες
Nom
Accχοαςχ(ου)·ας
Datχουσι[LXX], χουσινχ(ου)·σι(ν), χ(ου)·σι(ν)
Genχοωνχ(ου)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-Aug-2020 14:08:35 EDT