χορος • COROS XOROS • choros

χορός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχορεχορ·ε
Nomχορος[LXX]χορ·ος
Accχορον[LXX]χορ·ον
Datχορῳ[LXX]χορ·ῳ
Genχορουχορ·ου
PlVocχοροι[LXX]χορ·οι
Nom
Accχορους[LXX]χορ·ους
Datχοροις[LXX]χορ·οις
Genχορων[GNT][LXX]χορ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Sep-2020 05:17:33 EDT