χειρων • CEIRWN XEIRWN • cheirōn

χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχειρον[GNT]χειρον
Nomχειρων[GNT][LXX]χειρον·^
Accχειρονα[GNT][LXX], χειρω[LXX]χειρον·α, χειρ(ο)[ν]·α
Datχειρονιχειρον·ι
Genχειρονος[GNT]χειρον·ος
PlVocχειρονες, χειρουςχειρονα[GNT][LXX], χειρω[LXX]χειρον·ες, χειρ(ο)[ν]·εςχειρον·α, χειρ(ο)[ν]·α
Nom
Accχειρονας, χειρουςχειρον·ας, χειρ(ο)[ν]·ας
Datχειροσι, χειροσινχειρο[ν]·σι(ν)
Genχειρονωνχειρον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 16:53:08 EDT