χαλκευς • CALKEUS XALKEUS • chalkeus

χαλκεύς, -έως, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχαλκευχαλκ(ευ)
Nomχαλκευς[GNT][LXX]χαλκ(ευ)·ς
Accχαλκεαχαλκ(ευ)·α
Datχαλκειχαλκ(ευ)·ι
Genχαλκεως[LXX]χαλκ(ευ)·ος
PlVocχαλκεις[LXX]χαλκ(ευ)·ες
Nom
Accχαλκεις[LXX]χαλκ(ευ)·ας
Datχαλκευσι, χαλκευσινχαλκ(ευ)·σι(ν)
Genχαλκεωνχαλκ(ευ)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Sep-2020 03:02:17 EDT