φονος • FONOS • phonos

φόνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφονεφον·ε
Nomφονος[LXX]φον·ος
Accφονον[GNT][LXX]φον·ον
Datφονῳ[GNT][LXX]φον·ῳ
Genφονου[GNT][LXX]φον·ου
PlVocφονοι[GNT]φον·οι
Nom
Accφονους[LXX]φον·ους
Datφονοις[LXX]φον·οις
Genφονων[GNT]φον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 05-Aug-2020 03:30:35 EDT