φοβος • FOBOS • phobos

φόβος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφοβεφοβ·ε
Nomφοβος[GNT][LXX]φοβ·ος
Accφοβον[GNT][LXX]φοβ·ον
Datφοβῳ[GNT][LXX]φοβ·ῳ
Genφοβου[GNT][LXX]φοβ·ου
PlVocφοβοι[GNT][LXX]φοβ·οι
Nom
Accφοβουςφοβ·ους
Datφοβοις[LXX]φοβ·οις
Genφοβωνφοβ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 18:30:16 EDT