φιλος • FILOS • philos

φίλος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφιλη[LXX]φιλε[GNT]φιλ·ηφιλ·ε
Nomφιλος[GNT][LXX]φιλ·ος
Accφιληνφιλον[GNT][LXX]φιλ·ηνφιλ·ον
Datφιλῃφιλῳ[LXX]φιλ·ῃφιλ·ῳ
Genφιληςφιλου[LXX]φιλ·ηςφιλ·ου
PlVocφιλαιφιλοι[GNT][LXX]φιλαφιλ·αιφιλ·οιφιλ·α
Nom
Accφιλας[GNT]φιλους[GNT][LXX]φιλ·αςφιλ·ους
Datφιλαιςφιλοις[GNT][LXX]φιλ·αιςφιλ·οις
Genφιλων[GNT][LXX]φιλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:30:17 EST