φρονιμος • FRONIMOS • phronimos

φρόνιμος (-η) -ον

Adjective (2-2-2 and 2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocφρονιμαιφρονιμ·αι
Nom
Accφρονιμαςφρονιμ·ας
Datφρονιμαιςφρονιμ·αις
Gen
2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρονιμεφρονιμ·ε
Nomφρονιμος[GNT][LXX]φρονιμ·ος
Accφρονιμον[LXX]φρονιμ·ον
Datφρονιμῳ[GNT][LXX]φρονιμ·ῳ
Genφρονιμου[LXX]φρονιμ·ου
PlVocφρονιμοι[GNT]φρονιμαφρονιμ·οιφρονιμ·α
Nom
Accφρονιμους[LXX]φρονιμ·ους
Datφρονιμοις[GNT][LXX]φρονιμ·οις
Genφρονιμων[LXX]φρονιμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Feb-2021 18:22:41 EST