φρονησις • FRONHSIS • phronēsis

φρόνησις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφρονησιφρονησι
Nomφρονησις[LXX]φρονησ(ι)·ς
Accφρονησιν[LXX]φρονησ(ι)·ν
Datφρονησει[GNT][LXX]φρονησ(ι)·ι
Genφρονησεως[LXX]φρονησ(ι)·ος
PlVocφρονησειςφρονησ(ι)·ες
Nom
Accφρονησειςφρονησ(ι)·ας
Datφρονησεσι, φρονησεσινφρονησ(ι)·σι(ν)
Genφρονησεωνφρονησ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:19:18 EDT